Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 87 09

E-naslov: is.vog@zm.svsru-pg

Odgovorna oseba: dr. Damijan Škrk, direktor

Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2006

Datum zadnje spremembe: 6. 7. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=72

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu ter varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj. Presojamo ustreznosti in pooblaščamo izvajalce strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj. Zagotavljamo sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona, izvajanje monitoringa radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode. Varstvo pred sevanji v industriji in ostalih dejavnostih je v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Ozaveščamo ljudi glede omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Inšpekcija za varstvo pred sevanji
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
01 478 87 09
is.vog@zm.svsru-pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

dr. Nina Jug

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Letna poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji
Skupaj z Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost vsako leto pripravimo Letno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji. Namen poročila je celovito predstaviti stanje varstva pred sevanji in jedrske varnosti ter novosti in izzive na tem področju. Poročilo je namenjeno zainteresirani javnosti in ga sprejme Državni zbor. Od leta 2002 pripravimo tudi Razširjeno letno poročilo, ki vsebuje več podatkov in je namenjeno širši strokovni javnosti.
Poročila

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  Zaprto

 • Sreda

  od do

  od do

 • Četrtek

  Zaprto

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

1. Podatki o imetnikih virov sevanj v zdravstvu

2. Podatki o dozah ionizirajočega sevanja za delavce, ki so poklicno izpostavljeni ionizirajočim  sevanjem


Katalogi informacij javnega značaja