Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

Naslov: Metelkova ulica 4, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 400 79 01

E-naslov: is.vog@mksri.pg

Odgovorna oseba: Sonja Trančar, glavna inšpektorica

Datum prve objave kataloga: 1. 12. 2011

Datum zadnje spremembe: 14. 4. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=58

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Inšpektorat RS za kulturo in medije je samostojen organ v sestavi Ministrstva za kulturo RS z nalogami izvajanja inšpekcijskega nadzora in vodenja postopkov o prekršku na področju varstva kulturne dediščine, arhivov in arhivskega gradiva, medijev in avdiovizualne kulture, knjižničarstva in obveznega izvoda publikacij ter javne rabe slovenščine in uresničevanja javnega interesa za kulturo.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Tamara Javornik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Predpisi v pristojnosti nadzora

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Poročilo o izvedbi Strateških usmeritev in prioritet Inšpektorata za kulturo in medije v letu 2021
Poročila

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
Metelkova ulica 4, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja