Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Upravna enota Ljubljana

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Upravna enota Ljubljana

Naslov: Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 306 30 00

E-naslov: is.vog@anajlbujl.eu

Odgovorna oseba: mag. Bojan Babič, načelnik

Datum prve objave kataloga: 12. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 15. 7. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=17

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Upravna enota Ljubljana .

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Oddelek za društva, prireditve in orožne listine
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 50
is.vog@anajlbujl.eu

Oddelek za javni red in prekrške
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 50
is.vog@anajlbujl.eu

Oddelek za kmetijstvo
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 33 37
is.vog@anajlbujl.eu

Oddelek za matične zadeve in državljanstva
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 32 10
is.vog@anajlbujl.eu

Oddelek za okenca in krajevne urade
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 05
is.vog@anajlbujl.eu

Oddelek za okolje in prostor
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
is.vog@anajlbujl.eu

Oddelek za področje dela MDDSZ
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 38 78
is.vog@anajlbujl.eu

Oddelek za premoženjsko pravne zadeve
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 37 12
is.vog@anajlbujl.eu

Oddelek za splošne in kadrovske zadeve
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
is.vog@anajlbujl.eu

Oddelek za upravno poslovanje
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 35 00
is.vog@anajlbujl.eu

Referat za hrambo dokumentarnega gradiva
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
is.vog@anajlbujl.eu

Referat za javni red
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 05
is.vog@anajlbujl.eu

Referat za matične zadeve
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 05
is.vog@anajlbujl.eu

Referat za promet
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 05
is.vog@anajlbujl.eu

Referat za ravnanje z DG Bežigrad
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
is.vog@anajlbujl.eu

Referat za ravnanje z DG Tobačna
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
is.vog@anajlbujl.eu

Referat za tujce
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 05
is.vog@anajlbujl.eu

Sektor za javni red in promet
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 50
is.vog@anajlbujl.eu

Sektor za kmetijstvo, premoženjsko pravne zadeve in področja dela MDDSZ
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 38 78
is.vog@anajlbujl.eu

Sektor za matične zadeve, tujce in državljanstva
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 02
is.vog@anajlbujl.eu

Sektor za okolje in prostor
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 33 07
is.vog@anajlbujl.eu

Skupna finančna služba
Linhartova ulica 13, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
is.vog@anajlbujl.eu

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Nina Bačnik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Ljubljana


Andreja Erjavec

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Ljubljana


Ernest Mencigar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Ljubljana


Marija Remškar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Ljubljana


Sandra Šeligo

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Ljubljana


Branka Tominšek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Ljubljana

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 1. Postopki s področja okolja in prostora:
  • področje denacionalizacije (stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe, poslovni prostori, kmetijska in stavbna zemljišča),
  • gradbeništvo (gradbeno dovoljenje, odmera nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, odmera odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, uporabno dovoljenje),
  • posegi v naravo,
  • promet z nepremičninami (soglasje za promet z nepremičninami na zavarovanem območju),
  • razlastitev,
  • stanovanjske zadeve (vodenje registra upravnikov stavb),
  • nadzor državne meje (postopek odmere nadomestila za oteženo rabo zemljišč zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, postopek za ustanovitev služnosti v javno korist),
  • dimnikarske storitve (izdaja in odvzem dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev, podelitev licence za izvajanje dimnikarskih storitev in dimnikarske izkaznice, odločba o prenehanju veljavnosti licence za izvajanje dimnikarskih storitev in vračilu dimnikarske izkaznice).

 2. Postopki s področja notranjih zadev:
  • področje prebivanja tujcev (dovoljenje za stalno prebivanje tujca, dovoljenje za začasno prebivanje tujca, enotno dovoljenje za prebivanje in delo, dovoljenje za prebivanje izdano državljanom držav članic EU, odpoved prebivanja tujcu, razveljavitev dovoljenja za prebivanje tujca, prenehanje dovoljenja za prebivanje tujcu z odrekom brez obvestila organa, izdaja potnega lista za tujca,  izdaja potrdil za udeležbo v programih začetne integracije tujcev, povračilo škode zaradi izbrisa iz RSP in priznanje statusa upravičenca),
  • področje osebnih in državljanskih stanj (vpis matičnih dejstev v matični register: rojstva, sklenitve zakonskih zvez, smrti; vpis sprememb osebnih stanj v matični register: izjava o izbiri osebnega imena za pravni promet, priznanje, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ali materinstva, posvojitev in neveljavnost posvojitve, sprememba osebnega imena, sprememba priimka po razvezi zakonske zveze, podaljšanje in odvzem roditeljske pravice ter prenehanje tega ukrepa, skrbništvo ter prenehanje tega ukrepa, odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, pridobitev in prenehanje državljanstva, sprememba spola, neveljavnost in razveza zakonske zveze; priglasitve matičnih dejstev iz tujine: rojstvo in priglasitev državljanstva, sklenitev zakonske zveze in njeno prenehanje, smrt; izdaja izpiskov in potrdil iz matičnega registra; sestava smrtovnic; ugotavljanje državljanstva na I. stopnji, postopki sprejema v državljanstvo; postopki odpusta iz državljanstva; izdaja odločbe o spremembi osebnega imena; izdaja dovoljenja za sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov),
  • področje delovanja društev (registracija društva/zveze društev, registracija društva, ki nastane s pripojitvijo ali s spojitvijo, registracija spremembe imena društva/zveze, registracija spremembe sedeža, temeljnega akta, zakonitega zastopnika društva/zveze, registracija izbrisa društva iz registra društev/zveze, potrdila iz registra društev, registracija podružnice tujega društva, registracija spremembe imena in sedeža podružnice, temeljnega akta, zastopnika tujega društva v RS, registracija izbrisa podružnice iz registra),
  • področje eksplozivnih snovi (izdaja dovoljenja za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij 3, 4, T2 in P2 na ozemlju Republike Slovenije in uporabo pirotehničnih izdelkov na prikazih za trženje, za nakladališče in razkladališče eksplozivov, za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno),
  • področje prireditev (izdaja dovoljenja za izvedbo javne prireditve oziroma javnega shoda),
  • področje orožja izdaja orožnih listin (dovoljenja za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo streliva, orožni list, dovoljenje za posest orožja, orožni posestni list, dovoljenje za zbiranje orožja, priglasitveni list, dovoljenje za začasno hrambo orožja na mestu, kjer se nahaja zapustnikovo orožje), potrditev pooblastil za nošenje orožja in potrditev pooblastila za prenos orožja, evropska orožna prepustnica, druge listine za orožje, izdane na podlagi mednarodnih listin, ter odvzem orožja in orožne listine,
  • področje javnega reda (izdaja dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov),
  • področje osebne izkaznice (izdaja osebne izkaznice, naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice in objava na državnem portalu e-uprava),
  • področje potnih listin (izdaja potnega lista, sprememba naslova v potnem listu, naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine na državnem portalu e-uprava, izdaja in podaljšanje stalne obmejne prepustnice in kmetijskega vložka),
  • področje prebivališča (prijava, odjava, sprememba stalnega in za tujce  začasnega prebivališča, prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije, prijava vrnitve v Republiko Slovenijo, postopki ugotavljanja stalnega prebivališča, izdaja potrdil o stalnem prebivališču, izdaja potrdil o skupnem gospodinjstvu),
  • področje volitev in referenduma (postopki izdaje potrdil iz stalne evidence volilne pravice, postopki ažuriranja in razgrnitve volilnega imenika, postopki evidentiranja podpore volivcev, vpisi v evidenco volilne pravice),
  • področje delovanja mladinskih svetov.

 3. Postopki s področja dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti:
  • področje vojnih invalidov (postopki priznanja statusa in pravic),
  • področje vojnih veteranov (postopki priznanja statusa pravic, vpisa v evidenco ter izdaje izkaznic),
  • področje žrtev vojnega nasilja (postopki priznanja statusa ter pravic žrtvam in njihovim družinskim članom, postopki vpisa v evidenco in izdaje potrdila iz evidence žrtev vojnega nasilja),
  • upravljanje vojnih grobišč (vodenje registra vojnih grobišč),
  • področje delovnih razmerij (hramba statutov sindikatov in hramba delovnih knjižic),
  • področje osebnega dopolnilnega dela (postopki prijave v seznam zavezancev ter izdaja vrednotnice preko spletnega portala e-uprava),
  • področje invalidov - Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (postopki priznanja pravic in vodenje evidence),
  • področje izenačevanja možnosti invalidov (postopki pridobitve tehničnega pripomočka in pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila, postopki pridobitve vrednotnice).

 4. Postopki s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane:
  • področje kmetijstva (preverjanje pogojev za status kmeta (fizične osebe), preverjanje pogojev, ali je pravna oseba kmetijska organizacija, postopki v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami ter zakupom kmetijskih zemljišč, agrarnimi operacijami (menjave, komasacije in arondacije), postopki, ki se nanašajo na pašne skupnosti, določitev in preklic statusa zaščitene kmetije, postopki izdaje in odvzema dovoljenja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vodenje Registra kmetijskih gospodarstev, vodenje Registra agrarnih skupnosti),
  • področje živinoreje (postopki odobritve pripustnih postaj),
  • področje vinogradništva (postopki vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina, postopki izdaje dovoljenja za točenje nevstekleničenega vina),
  • področje dovolitev obnove vinograda,
  • področje prijave letnega pridelka grozdja, mošta, vina,
  • področje prijave zalog vina.

 5. Postopki s področja prometa:
  • prijava na teoretični del vozniškega izpita, prijava na praktični del vozniškega izpita, izdaja in podaljšanje vozniških dovoljenj, podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja vozniku začetniku, zamenjava tujega za slovensko vozniško dovoljenje, zamenjava vozniških dovoljenj in izdaja dvojnika, izdaja dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole, postopek izvrševanja varstvenih ukrepov, postopek izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj, postopek napotitve na kontrolni zdravstveni pregled, registracija koles z motorjem, kmetijskih traktorjev, traktorskih priklopnikov, kadar se izvor in lastništvo ugotavlja v posebnem ugotovitvenem postopku, izdaja 3 registrske tablice – dodatne, izdaja preizkusnih tablic, potek veljavnosti registracije, odvzem tablic, registracija motornih vozil, registracija vozil, ki niso izdelana tovarniško, začasna registracija vozil, izdaja prometnih dovoljenj, odjava vozil, zamenjava registrskih tablic, obvestilo o poteku registracije motornih vozil, izdaja dovoljenja za uporabo kovinskih preizkusnih tablic, vodenje in odločanje o prekrških in izrekanje glob v zvezi z registracijo motornih vozil in priklopnih vozil, potrdila po 179. členu ZUP, potrdila po 180. členu ZUP, plačilo letnega povračila za uporabo cest pri postopku registracije vozila, izdaja parkirnih kart, postopki posredovanja podatkov iz uradne evidence registra voznikov in registra motornih vozil pooblaščenim organom in organizacijam, odločanje o oprostitvi in vračilu letnega povračila za uporabo cest, vožnja s spremljevalcem, odločanje o prekrškovnih zadevah s področja registracije vozil,
  • dovoljenje za plovbo čolnov po celinskih vodah,
  • vpis čolnov celinske plovbe.

 6. Postopki z drugih področij:
  • overitev podpisov in kopij ter garantih pisem,
  • digitalna spletna potrdila,
  • izdajanje potrdil iz registra katastrskih podatkov,
  • izdajanje podatkov iz zemljiške knjige. 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Upravna enota Ljubljana
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Torek 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Sreda 08.00 - 12.00 13.00 - 18.00
 • Četrtek
 • Petek 08.00 - 13.00

Prosimo vas, da uradne ure za posamezno lokacijo preverite pod zavihkom "O upravni enoti".

Poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma: Če so na dneva 24. in 31. december pri organu uradne ure, se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8:00 in končajo ob 13:00.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Izdaja gradbenih dovoljenj in posegi v prostor,
 • postopki registracije društev,
 • postopki denacionalizacije,
 • izdaja uporabnih dovoljenj,
 • podatki o izdanih dovoljenjih za prireditve in ognjemete,
 • podatki s področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja,
 • seznam upravnikov,
 • postopki s področja sklepanja zakonskih zvez.

Katalogi informacij javnega značaja