Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug, ki rešujejo lokalne izzive prepoznane v Programu razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021–2025 (v nadaljevanju: Program) po načelih socialne ekonomije ter imajo sedež v obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju: OPO).

Podprti bodo projekti, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti v skladu z načeli socialne ekonomije ter bodo razvili poslovne modele, ki bodo prispevali k rezultatu projekta, tj. na trgu ponuditi nove, izboljšane storitve oziroma blago, in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v OPO. Projekte izvajajo prijavitelji samostojno.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo z razvojem ali širitvijo svoje gospodarske dejavnosti v OPO povečali možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na izbranem območju ter prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v OPO z usmerjenostjo v trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma ponudbe na trgu.

Z javnim razpisom bodo finančno podprta socialna podjetja in zadruge, ki bodo s projektnimi aktivnostmi sledile poslovnemu modelu socialne ekonomije usmerjenemu v reševanje družbenih, okoljskih, gospodarskih in drugih problemov v OPO.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo z razvojem ali širitvijo svoje gospodarske dejavnosti v OPO povečali možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na izbranem območju ter prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v OPO s trajnostnim delovanjem socialnega podjetja ali zadruge.  

Področja izvajanja projektov po tem razpisu so smiselno opredeljena skladno s cilji in načeli socialnega podjetništva in Programa:

  1. Kakovost bivanja,
  2. Prometna dostopnost,
  3. Dostopnost do storitev,
  4. Gospodarsko stanje,
  5. Demografsko stanje.

Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana socialna podjetja in zadruge, ki delujejo skladno z načeli socialne ekonomije oziroma podjetništva in imajo v ustanovitvenem aktu opredeljen nepridobiten značaj ter imajo sedež ali poslovno enoto v občinah: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Prijavitelji morajo biti kot pravna oseba registrirani tudi za opravljanje gospodarske dejavnosti, in sicer najkasneje na dan oddaje vloge (upošteva se datum registracije na sodišču oziroma pri pristojnem registrskem organu).

Skupna višina sredstev in upravičeni stroški

Skupna višina sredstev

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 400.000,00 evrov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov dosega največ 40.000,00 oziroma najmanj 20.000,00 evrov za posamezen projekt. Sredstva so na voljo v letih 2024 in 2025.

Upravičeni stroški

Z razpisom bo ministrstvo sofinanciralo stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom (standardni strošek na enoto), storitev zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, nakupa opreme in posrednih stroškov v pavšalnem znesku do 15 % stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.

Vprašanja in odgovori

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom posredovana na gp.mgts@gov.si bodo objavljeni na tej spletni strani predvidoma ob ponedeljkih. Vprašanja bo možno posredovati najpozneje do vključno 25. 4. 2024, zadnji odgovori s strani ministrstva pa bodo objavljeni najpozneje do 26. 4. 2024.

Za potencialne prijavitelje bo predvidoma v drugi polovici aprila 2024 organizirana tudi spletna delavnica. Spletna povezava in datum delavnice bosta objavljena naknadno na tem mestu. 

Delavnica za prijavitelje

Za pripravo vlog na javni razpis bo organizirana delavnica za potencialne prijavitelje. Delavnica bo organizirana v četrtek, 25. aprila 2024, ob 12. uri in bo potekala preko spleta, in sicer preko spletnega orodja Microsoft Teams. Delavnica bo predvidoma trajala 1 uro in 30 minut.

Na delavnico se prijavitelji prijavijo preko spletnega naslova gp.mgts@gov.si s pripisom: »prijava na delavnico za JR za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih«.  Prijavitelji bodo spletno povezavo na dogodek prejeli po potrditvi udeležbe.

Predstavitev z delavnice 25. 4. 2024

Kontakt

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mgts@gov.si s pripisom: »Javni razpis za spodbujanje zagona in dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih področjih«.