GOV.SI

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije, financiralo pa Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenije. Javni razpis je razdeljen v tri sklope, in sicer (1) izvajanje razvojnih projektov na Zahodnem Balkanu s področja enakosti žensk in deklic, (2) izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v državah Zahodnega Balkana ali Severne Afrike ter (3) izvajanje humanitarnih projektov v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Dokumentacija

Dodatne informacije

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v četrtek, 17. oktobra 2019 organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 11. uri. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeležbo na delavnici so zaprošeni, da svojo udeležbo potrdijo na razvoj.mzz@gov.si najkasneje do ponedeljka, 14. oktobra 2019. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.

Razpisana sredstva

Ministrstvo za financiranje v obdobju od 2020 do 2022 namenja do 1.515.000 evrov.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje:
V prejšnjem razpisu so bile posamezne točke v obrazcu Vsebinski načrt projekta zaklenjene in omejene z določenim številom znakov. Tokrat je obrazec odprte narave in nas zanima, koliko se bo potrebno držati omejitev števila znakov (500, 1000 ..). Ali so v število znakov vključeni tudi presledki?

Odgovor:
Obrazci pri tem javnem razpisu niso zaklenjeni. Kljub temu pa morajo prijavitelji upoštevati določila javnega razpisa. V šestem odstavku 5. točke javnega razpisa je navedeno, da mora prijavitelj v projektni dokumentaciji upoštevati zahtevo po omejitvi števila znakov (vključno s presledki), kjer je to določeno. V obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta je jasno določeno, koliko znaša omejitev znakov za posamezen sklop. Vloga, ki presega določeno število znakov, je formalno nepopolna. V takšnem primeru lahko ministrstvo v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku prijavitelja pozove, naj v roku, ki ga določi ministrstvo, odpravi pomanjkljivosti, to je skrajša vlogo v skladu z omejitvami znakov določenimi v javnem razpisu.

Vprašanje:
Pri prejšnjem razpisu je bilo prijavi potrebno priložiti tudi izjavo lokalnega partnerja. Pri tem razpisu tega obrazca nismo zasledili, pa nas zanima, če bo tokrat tudi obvezen ali ne.

Odgovor:
Izjava lokalnega partnerja se ne zahteva. Prijavitelj mora v obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta pri 7. točki "Lokalni partner prijavitelja" navesti polno ime in uradni naslov lokalnega partnerja, s katerim bo sodeloval pri projektu in opisati naloge in projektne aktivnosti lokalnega partnerja in njegov morebitni prispevek, ki je lahko v materialni, finančni ali storitveni obliki.

Vprašanje:
Sklop C2: Ali se obnova nujnih zmogljivosti nanaša zgolj na fizično obnovo infrastrukture (npr. bolnice, šole...), ali lahko tudi kot zagotavljanje zdravniškega kadra ali kot zagotavljanje prostora (ne nujno v šoli ali bolnišnici) za zagotavljanje izobraževanja/zdravstvene oskrbe, krepitev kapacitet učiteljev ali prostovoljcev? Ali ta prioriteta pokriva samo izobraževanje?

Odgovor:
Obnova nujnih zmogljivosti za zdravstveno oskrbo ali izobraževanje mora biti vodilna aktivnost, dodatno lahko prijavitelj predvidi tudi zagotavljanje kadra oz. druge podporne aktivnosti.

Vprašanje:
Sklop C2: Če izberemo obe aktivnosti iz sklopa C2, ali moramo pokriti vse navedeno v prvi aktivnosti (zdravstvena, psihosocialna, ekonomska rehabilitacija) oziroma se lahko osredotočimo na del kot npr. zdravstvena psihosocialna rehabilitacija?

Odgovor:
Prijavitelj lahko pri tem sklopu izbere eno ali obe aktivnosti. Znotraj aktivnosti se lahko osredotoči na posamezni vidik rehabilitacije. Upoštevati pa mora zahtevano ciljno skupino.

Vprašanje:
Ali lahko posredujete link za infrastrukturne projekte, ki jih je podprla RS s sredstvi MRS v obdobju od leta 2013 dalje?

Odgovor:
Povezava na infrastrukturne projekte, ki jih je RS podprla s sredstvi MRS v obdobju od leta 2013 dalje:
https://www.cmsr.si/sl/mednarodno-razvojno-sodelovanje/projekti-infrastrukturna-pomoc/.

Kontakt

Prijavitelj lahko v zvezi s pripravo vloge zaprosi za dodatna pojasnila na elektronskem naslovu: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 30. 10. 2019. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja bodo skupaj z odgovori objavljena na spletni strani ministrstva, pri čemer podatek o avtorju vprašanja ne bo objavljen.