Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja.

Spletna predstavitev

Obvestilo,

v torek dne, 29. septembra 2020 ob 9.30 uri bomo izvedli kratki predstavitev Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19.

Vse zainteresirane prosimo, da se prijavijo na predstavitev do ponedeljka 28. septembra 2020 do 12.00 ure na gp.mgrt@gov.si z naslovom zadeve sporočila: Prijava na predstavitev JR OPO. V prijavi navedite elektronski naslov, s katerim boste sodelovali na predstavitvi.

Spletna predstavitev bo potekala preko sistema Zoom. Dan pred predstavitvijo boste prejeli e-pošto z informacijami glede načina prijave.

Predstavitev OPO

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo.

Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja. Za ta namen se podjetju dodeli subvencija v višini najmanj 20.000 evrov in največ 200.000 evrov, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000 evrov.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

- stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto)I,

- investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva,

- stroški storitev zunanjih izvajalcev,

- DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.

Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

Upravičenci

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C standarda klasifikacije dejavnosti - SKD 2008) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Skupna višina sredstev

Skupna višina sredstev:  5 milijonov evrov.

Dokumenti, obrazci

Vprašanja in odgovori

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si

Pričakujemo veliko število vlog, zato njihovo odpiranje ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Obvestila

Komisija za pregled vlog na Javnem razpisu za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19, ugotavlja, da so potrebe po financiranju ohranitve delovnih mest in ponovni zagon malih podjetij na obmejnem problemskem območju RS, zelo velike, saj so ta območja, zaradi trenutnih razmer, še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja. V pričakovanju dogovora o možnosti povečanja sredstev za navedeni javni razpis, se izvajajo administrativni postopki, ki so vezani na objavo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu.

Stanje prejetih vlog v okviru javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19 je še v fazi pregleda vlog.

Vse vlagatelje obveščamo, da so bili podani podani predlogi za spremembe pravnih podlag za izvedbo Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19 posredovane pristojnim službam.

  1. Začasni okvir EK za COVID državne pomoči je s spremembo z dne 13.10.2020 podaljšal prvotni rok, znotraj katerega se lahko dodeli COVID državna pomoč in sicer iz 31.12.2020 na 30.6.2021. Javni razpis določa rok za dodelitev pomoči najkasneje do 31.12.2020, kar je izhajalo iz omejitve Začasnega okvira, ki je veljal v času priprave oz. objave razpisa. Sprememba dopušča dodelitev pomoči kasneje in z oziroma na dejstvo prejema števila vlog mnogo nad pričakovanji in razpoložljivimi sredstvi, bo komisija sklepe izdala v najkrajšem možnem času, vendar po 31.12.2020 .
  2. Utemeljenost izjemnih okoliščin in s tem vpliva na izvajanje operacije oz. na nastanek upravičenih stroškov, se bo presojalo po izdanih sklepih o izboru.

Strokovna komisija za izvedbo predmetnega javnega razpisa pospešeno izvaja aktivnosti pregleda vlog. Po pregledu vseh vsebinskih dopolnitvah , bodo vloge ocenjene v skladu z merili javnega razpisa. Glede na razpoložljiva sredstva bodo izdani sklepi o izboru.

Kontakt

gp.mgrt@gov.si

Več na portalu javnih naročil