Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja.

Spletna predstavitev

Obvestilo,

v torek dne, 29. 9. 2020 ob 9.30 uri bo izvedena kratka predstavitev Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19.

Vse zainteresirane prosimo, da se prijavijo na predstavitev do ponedeljka 28. 9. 2020 do 12.00 ure na gp.mgrt@gov.si z naslovom zadeve sporočila: PRIJAVA NA PREDSTAVITEV JR OPO. V prijavi navedite elektronski naslov, s katerim boste sodelovali na predstavitvi.

Spletna predstavitev bo potekala preko sistema ZOOM. Dan pred predstavitvijo boste prejeli e-pošto z informacijami glede načina prijave.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo.

Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja. Za ta namen se podjetju dodeli subvencija v višini najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  1. Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto)I
  2. Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva
  3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
  4. DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.

Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

Upravičenci

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Skupna višina sredstev

Skupna višina sredstev:  5.000.000,00 EUR

Dokumenti, obrazci

Vprašanja in odgovori

  • Smernice in priporočila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Kontakt

gp.mgrt@gov.si

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik