Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Z javnim razpisom bomo naslavljali nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko - poslovnih con (v nadaljnjem besedilu: EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja ter ostalih obstoječih EPC ter hkratne izdelave vizije razvoja EPC, vzpostavitve ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

Upravičenci

Upravičenci so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

Ciljne skupine projekta pa so mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki bodo poslovala v opremljeni, dograjeni oz. razširjeni EPC.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 18.000.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  • gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela;
  • nakup nezazidanih zemljišč;
  • storitve zunanjih izvajalcev za: izdelavo projektne ter investicijske dokumentacije, strokovni gradbeni nadzor ter informiranje in komuniciranje;
  • storitve zunanjih izvajalcev za izdelavo vizije razvoja EPC ter vzpostavitev ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij v EPC. Te storitve mora opraviti en zunanji izvajalec.
  • Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 4 so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov, navedenih pod zaporedno številko 1 (v kolikor stroški pod zaporedno številko 1 ne nastanejo, stroški pod zaporedno številko 2 do 4 niso upravičeni do sofinanciranja). Stroški navedeni pod zaporedno številko 4 so lahko le del celovitega projekta, ki zajema najmanj stroške pod zaporedno številko 1.

Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Obrazci in priloge

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture«.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom prvega (1.) roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnih naslovih Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnih strani obeh ministrstev. 

Končno poročilo o izvedbi JR EPI NOO