Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Medresorska delovna skupina za koordinacijo izvrševanja sodb evropskega sodišča za človekove pravice in zagotovitev trajne specializacije za področje temeljnih človekovih pravic in izvrševanje sodb evropskega sodišča za človekove pravice v ministrstvu, pristojnem za pravosodje.

Člani delovne skupine

 • Dominika Švarc Pipan, Ministrstvo za pravosodje
  predsednica
 • Robert Golobinek, Ministrstvo za pravosodje
  član
  Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje
  namestnik člana
 • Breda Božnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  članica
  Urška Golob, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  namestnica članice
 • Damjana Mlakar, Ministrstvo za finance
  članica
  Lucija Frlec, Ministrstvo za finance
  namestnica članice
 • Darinka Sfiligoj, Ministrstvo za notranje zadeve
  članica
  Nina Gregori, Ministrstvo za notranje zadeve
  namestnica članice
  Zdravko Mele, Ministrstvo za notranje zadeve
  namestnik članice
 • Tatjana Bobnar, Policija
  članica
  Robert Ferenc, Policija
  namestnik članice
 • Tanja Koselj, Ministrstvo za zunanje zadeve
  članica
  Maja Dobnikar, Ministrstvo za zunanje zadeve
  namestnica članice
 • veleposlanica mag. Eva Tomič, Stalno predstavništvo pri Svetu Evrope
  članica
  Helmut Hartman, Stalno predstavništvo pri Svetu Evrope
  namestnik članice
 • Tjaša Mihelič Žitko, Državno odvetništvo
  članica
  Verena Klemenc, Državno odvetništvo RS
  namestnica članice
 • Ivan Šelih, Urad Varuha človekovih pravic
  član
  Miha Horvat, Urad Varuha človekovih pravic
  namestnik člana
 • mag. Blaž Možina, Vrhovno sodišče
  član
  mag. Valerija Jelen Kosi, Vrhovno sodišče
  namestnica člana

Naloge:

 • obravnava sodbe ESČP proti Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS), ki jih s poročilom prejme od Državnega odvetništva RS (v nadaljevanju: DODV);
 • vodi, usklajuje in koordinira izvrševanje sodb ESČP. Vodi in usklajuje pripravo akcijskega načrta ali poročila in spremlja njegovo izvajanje, kadar se sodba nanaša na pristojnost Ministrstva za pravosodje;
 • usklajuje pripravo akcijskega načrta ali poročila in nudi strokovno pomoč pristojnemu resorju, ki pripravlja osnutek akcijskega načrta ali poročila, kadar se sodba nanaša na pristojnost drugih ministrstev;
 • pri pripravi ali dopolnitvi akcijskega načrta ali poročila sodeluje z DODV, s Stalnim Predstavništvom RS pri Svetu Evrope, sodišči in pristojnimi notranjimi organizacijskimi enotami Ministrstva za pravosodje ter drugimi pristojnimi ministrstvi in organi, kadar se sodba nanaša na njihovo pristojnost. Z DODV lahko sodeluje tudi pri pripravi odgovora na pritožbo pri ESČP ali poravnave;
 • sodeluje s pristojnim Oddelkom za izvrševanje sodb Sveta Evrope ter ESČP;
 • opravlja naloge kontaktne točke z Oddelkom za izvrševanje sodb Sveta Evrope v zvezi z akcijskim načrtom ali poročilom;
 • zagotavlja udeležbo na sestankih Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope o človekovih pravicah (OMN DH) pri obravnavi izvrševanja sodb ESČP.
 • predstavlja stališča glede obravnavanih primerov proti RS ali glede drugih primerov, če tako oceni;
 • sodeluje lahko pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje ali drugih ukrepov, ki se nanašajo na izvrševanje sodb ESČP;
 • v sodelovanju z vodstvom Ministrstva za pravosodje seznanja sodstvo, Varuha človekovih pravic in druge pristojne resorje ter strokovno in zainteresirano javnost s sodbami ESČP in sprejetimi ukrepi;
 • sodeluje pri usposabljanjih in promociji spoštovanja človekovih pravic, zlasti na podlagi sodb ESČP v RS in tujini;
 • zagotavlja strokovno in tehnično podporo za delovanje Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP (MDS) in za pripravo letnega poročila, ki ga obravnava MDS. Vodjo MDS lahko seznani s stanjem zadev, o pričakovanih pomembnejših in prejetih sodbah ESČP, o akcijskih načrtih in poročilih, ki so pripravljeni, so v pripravi ali so bili obravnavani na OMN DH ter o predlaganih ali predvidenih sistemskih ukrepih, spremembi zakonodaje ali drugih ukrepih z večjimi finančnimi posledicami. Vodji MDS po potrebi predlaga obravnavo odprtih vprašanj na MDS, ki se nanašajo na pripravo akcijskih načrtov ali poročil.
Iskalnik