Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Medresorska delovna skupina za koordinacijo izvrševanja sodb evropskega sodišča za človekove pravice in zagotovitev trajne specializacije za področje temeljnih človekovih pravic in izvrševanje sodb evropskega sodišča za človekove pravice v ministrstvu, pristojnem za pravosodje.

Dne 12. maja 2016 je vlada s sklepom imenovala člane Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP, ki so predstavniki več ministrstev, sodelujejo pa tudi zunanji člani iz Državnega odvetništva (evropskega oddelka), Vrhovnega sodišča in Varuha človekovih pravic. Medresorska delovna skupina je vodena na ravni državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje. Skupina se je prvič sestala 26. 10. 2016. Njen namen je krepiti sistemsko delovanje Republike Slovenije na področju izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, posredno pa tudi spoštovanje pravic in svoboščin iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. S pomočjo medresorske delovne skupine se zagotavlja sodelovanja predstavnikov različnih organov pri izvrševanju sodb ESČP, saj se nekatere sodbe nanašajo na pristojnost več resorjev. Sestava skupine se je zaradi kadrovskih sprememb kasneje spremenila. Za izvrševanje pilotnih sodb v zadevah Kurić in Ališić sta bili ustanovljeni posebni medresorski delovni skupini, v njuno delo so bili vključeni tudi predstavniki Ministrstva za pravosodje.

Naloge:

 • obravnava sodbe ESČP proti Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS), ki jih s poročilom prejme od Državnega odvetništva RS (v nadaljevanju: DODV);
 • vodi, usklajuje in koordinira izvrševanje sodb ESČP. Vodi in usklajuje pripravo akcijskega načrta ali poročila in spremlja njegovo izvajanje, kadar se sodba nanaša na pristojnost Ministrstva za pravosodje;
 • usklajuje pripravo akcijskega načrta ali poročila in nudi strokovno pomoč pristojnemu resorju, ki pripravlja osnutek akcijskega načrta ali poročila, kadar se sodba nanaša na pristojnost drugih ministrstev;
 • pri pripravi ali dopolnitvi akcijskega načrta ali poročila sodeluje z DODV, s Stalnim Predstavništvom RS pri Svetu Evrope, sodišči in pristojnimi notranjimi organizacijskimi enotami Ministrstva za pravosodje ter drugimi pristojnimi ministrstvi in organi, kadar se sodba nanaša na njihovo pristojnost. Z DODV lahko sodeluje tudi pri pripravi odgovora na pritožbo pri ESČP ali poravnave;
 • sodeluje s pristojnim Oddelkom za izvrševanje sodb Sveta Evrope ter ESČP;
 • opravlja naloge kontaktne točke z Oddelkom za izvrševanje sodb Sveta Evrope v zvezi z akcijskim načrtom ali poročilom;
 • zagotavlja udeležbo na sestankih Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope o človekovih pravicah (OMN DH) pri obravnavi izvrševanja sodb ESČP.
 • predstavlja stališča glede obravnavanih primerov proti RS ali glede drugih primerov, če tako oceni;
 • sodeluje lahko pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje ali drugih ukrepov, ki se nanašajo na izvrševanje sodb ESČP;
 • v sodelovanju z vodstvom Ministrstva za pravosodje seznanja sodstvo, Varuha človekovih pravic in druge pristojne resorje ter strokovno in zainteresirano javnost s sodbami ESČP in sprejetimi ukrepi;
 • sodeluje pri usposabljanjih in promociji spoštovanja človekovih pravic, zlasti na podlagi sodb ESČP v RS in tujini;
 • zagotavlja strokovno in tehnično podporo za delovanje Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP (MDS) in za pripravo letnega poročila, ki ga obravnava MDS. Vodjo MDS lahko seznani s stanjem zadev, o pričakovanih pomembnejših in prejetih sodbah ESČP, o akcijskih načrtih in poročilih, ki so pripravljeni, so v pripravi ali so bili obravnavani na OMN DH ter o predlaganih ali predvidenih sistemskih ukrepih, spremembi zakonodaje ali drugih ukrepih z večjimi finančnimi posledicami. Vodji MDS po potrebi predlaga obravnavo odprtih vprašanj na MDS, ki se nanašajo na pripravo akcijskih načrtov ali poročil.