Skoči do osrednje vsebine

Temeljni namen obrambe je odvračanje napada na državo ter obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in ohranjanja celovitosti države. Zato zagotavljamo nacionalno obrambo in sodelujemo v mednarodnih varnostnih povezavah. Obrambni sistem države tvorita Slovenska vojska in nevojaški del obrambnega sistema, ki s civilnimi zmogljivostmi ter ukrepi podpira delovanje Slovenske vojske in zavezniških sil.

Nacionalno varnost Republike Slovenije zagotavljamo z učinkovitim delovanjem pravne in socialne države ter ustrezno pripravljenostjo zmogljivosti za učinkovito odkrivanje in odzivanje na aktualne vire ogrožanja in varnostna tveganja. Zagotavljamo jo tudi z dobrimi odnosi s sosednjimi in drugimi državami, ohranjanjem stabilnega mednarodnega politično-varnostnega položaja Republike Slovenije in miru, sodelovanjem pri izboljšanju varnosti in stabilnosti v mednarodni skupnosti, pa tudi z učinkovitim varovanjem okolja ter naravnih in strateških virov.

Slovenska vojska doma in po svetu

Vojaško obrambo Republike Slovenije zagotavlja Slovenska vojska. K ohranjanju varnosti in stabilnosti prispeva z načrtnim razvojem in delovanjem, vzdrževanjem pripravljenosti, vojaško diplomacijo, sodelovanjem z drugimi vojaškimi organizacijami, preprečevanjem širjenja orožja za množično uničevanje ter z nadzorom oborožitve in razorožitve. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske delujejo tako v domovini kot po svetu. V tujini njeni pripadniki opravljajo naloge v vojaških predstavništvih, Natovi poveljniški strukturi in strukturi sil ter okviru uresničevanja skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije, mednarodnih organizacijah in organih ter večnacionalnih poveljstvih oziroma štabih. Republika Slovenija je dejavna v mednarodnih operacijah in na misijah vseh vrst, v operacijah kriznega odzivanja, na mednarodnih civilnih misijah in v mednarodnih reševalnih operacijah. S sodelovanjem v mednarodnih operacijah in na misijah izpolnjujemo obveznosti, ki izhajajo iz članstva v različnih organizacijah, hkrati pa zagotavljamo varnost lastne države.

Skupna varnostna in obrambna politika EU

Mir, ki v Evropi vlada že več kot sedem desetletij, temelji na spoštovanju in ohranjanju demokracije ter načel pravne države. Hitre spremembe razmer v mednarodni skupnosti prinašajo varnostne izzive in tveganja. Zaradi novih oblik tveganj in groženj v EU ter po svetu krepimo sodelovanje držav pri skupni zunanji in varnostni politiki EU, da bi uspešno zaščitili skupne vrednote in interese ter izboljšali svojo varnost. EU oblikuje skupno varnostno in obrambno politiko, ki določa temelje za delovanje politične in vojaške strukture znotraj EU ter za vojaške in civilne misije in operacije v tujini. Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko določa pet prednostnih nalog, in sicer krepitev varnosti in obrambe EU, vlaganje v odpornost držav in družb vzhodno in južno od EU, oblikovanje integriranega pristopa do konfliktov in kriz, spodbujanje in podpiranje regionalnega sodelovanja ter utrditev mednarodnega reda, ki temelji na mednarodnem pravu. EU nima stalne vojaške strukture, temveč države članice zagotavljajo vojaške in druge zmogljivosti v skupnih operacijah.

Slovenija v Natu

Polnopravno članstvo v Natu je strateški cilj, ki smo si ga v Sloveniji zastavili že ob osamosvojitvi. Za članstvo v Natu smo si prizadevali zaradi temeljnih vrednot, svojih strateških varnostnih interesov in vitalnih nacionalnih državnih interesov.

Slovenija je postala članica Nata 29. marca 2004. Članstvo je okrepilo našo varnost in prispevalo k našemu dolgoročnemu razvoju. Slovenijo je umestilo v politični in varnostni okvir najrazvitejših zahodnih držav ter utrdilo njeno mednarodno identiteto kot demokratične, miroljubne in v povezovalne procese usmerjene države. Nato je temeljni okvir za zagotavljanje nacionalne varnosti naše države.