Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Objavljena dva javna razpisa s področja socialnega vključevanja invalidov

  Eden od ključnih ciljev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju invalidskega varstva je zagotavljanje pogojev za vključevanje invalidov v družbo. Prav zato smo v preteklih dneh objavili dva pomembna razpisa, ki uresničujeta cilje politike na tem področju, in sicer razpis, s katerim želimo s programi socialne vključenosti ohranjati in razvijati delovne sposobnosti invalidov ter razpis, s katerim želimo s preizkusiti izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov.

 • Socialni transferji pomembno znižujejo revščino

  Stopnja tveganja revščine je v letu 2018 ostala enaka kot v prejšnjem letu (13,3 %). Podatki kažejo, da socialni transferji pomembno znižujejo revščino. Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi bila stopnja tveganja revščine 23,4-odstotna. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2019 za transferje posameznikom in družinam namenja 1,249 milijarde evrov.

 • Indeks enakosti spolov: Slovenija nad povprečjem EU-28

  Evropski inštitut za enakost spolov je danes objavil rezultate najnovejšega merjenja indeksa enakosti spolov. Indeks vsako leto pokaže, koliko smo v Evropski uniji in posameznih državah članicah oddaljeni od enakosti spolov.
  Na lestvici od 1 do 100 (1 pomeni popolno neenakost, 100 pa popolno enakost) Slovenija dosega 68,3 točke. Umešča se na 11. mesto v EU-28 in je za 0,9 točke nad EU povprečjem (67,4). Najboljše so se odrezale Švedska (83,6), Danska (77,5) in Francija (74,6), najslabše pa Slovaška (54,1), Madžarska (51,9) in Grčija (51,2), ki je na zadnjem mestu v EU-28.
  Rezultati temeljijo na vrzeli med ženskami in moškimi na šestih ključnih področjih: delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje.

 • Pogajalska skupina za dopolnitev pravil ESS danes prvič zasedala

  Predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov so se v preteklem tednu, na sestanku s predsednikom vlade dogovorili, da bodo spremenili poslovnik Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) z namenom jasneje določiti vlogo ESS v primeru vlaganja zakonov s strani drugih upravičenih vlagateljev. Kot je v prejšnjem tednu, po srečanju s socialnimi partnerji, izpostavila ministrica mag. Ksenija Klampfer, so nova pravila potrebna, saj ima Slovenija trenutno manjšinsko vlado, takšna situacija pa zdaj ni predvidena v pravilih ESS.

  Komisijo, ki pripravlja dopolnitev pravil ESS, sestavljata po dva člana vsake strani, torej vladne, delodajalske in sindikalne. Komisjia je danes prvič zasedala in se bo ponovno srečala še v tem tednu.

 • Ženske in moški na delovnem mestu

  Na Brdu pri Kranju danes, v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poteka mednarodna konferenca »Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti.« Dogodek sofinancira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.

  Konferenco je z uvodnim govorom odprla ministrica mag. Ksenija Klampfer, ki je dejala, da konferenca naslavlja eno najpomembnejših tem sodobnih delovnih okolij: to je raven varnosti in zdravja pri delu.

 • Centri za socialno delo rešili že 93 % vseh avgustovskih vlog

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že v prejšnjem letu pričelo s sistemskimi in organizacijskimi ukrepi, katerih cilj je bila izdaja odločb na centrih za socialno delo (CSD) v zakonsko določenem roku. V mesecu avgustu 2019 so namreč centri za socialno delo morali odločati o približno 113.000 vlogah oziroma o približno 180.000 pravicah. Od avgustovskih vlog je do danes rešenih že 93 % vlog. Po poročanjih CSDjev, so nerešene ostale predvsem vloge, kjer je bil stranki izdan poziv za dopolnitev vloge ali pa se rešuje predhodna vloga.

 • Letošnji teden otroka v znamenju otrokovih pravic

  Kakovost življenja otrok ter zaščita in varstvo otrok so v Sloveniji glede na mednarodne raziskave na najvišji ravni. Prav tako so številni ukrepi družinske politike v mednarodnem prostoru prepoznani kot primeri dobre prakse. Na področju varovanja pravic otrok se v zadnjih letih v Evropi vse bolj izpostavlja pomen participacije otrok, kjer države priznavajo vlogo in pomen sodelovanja otrok na vseh zadnje pomembnih področjih.

 • Evropska sredstva za socialno vključevanje invalidov

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, ki ga bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,45 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma 1,96 milijona evrov. Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je namenjenih 1,3 milijona evrov, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa skoraj 1,2 milijona evrov sredstev.

 • Popravke pokojninske zakonodaje in zakonodaje na trgu dela potrdila Vlada RS

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v mesecu marcu predstavilo predlog popravkov pokojninske zakonodaje in predlog sprememb zakonodaje na trgu dela. Ministrstvo je k pripravi sprememb pristopilo na podlagi ciljev iz koalicijskega sporazuma ter analize stanja na tem področju. Soglasje socialnih partnerjev je bilo doseženo glede večine predlogov, ki se navezujejo tako na popravke pokojninske zakonodaje, s katerimi izboljšujemo položaj bodočih prejemnikov pokojnin, kot na spremembe na trgu dela, ki med drugim zvišujejo najnižje nadomestilo za primer brezposelnosti na 530,19 EUR bruto, hkrati pa predvidevajo ukrepe za hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb.

 • Video

  Izjava ministrice glede ukinitve dodatka za delovno aktivnost

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je v današnji izjavi za medije ponovno predstavila argumente za ukinitev dodatka za delovno aktivnost, pri čemer ministrstvo zasleduje cilj čimprejšnje aktivacije brezposelnih oseb in njihovo vključitev na trg dela ter s tem vključitev v obvezna socialna zavarovanja.

 • Pospešeno reševanje zaostankov

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od lani jeseni intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Ministrici mag Kseniji Klampfer se namreč zaostanki pri odločanju o teh pravicah zdijo nedopustni in je takoj po prihodu na ministrstvo sprejela ukrepe za njihovo odpravo. Tako smo v zadnjih mesecih uspeli zaostanke prepoloviti. Januarja 2018 smo imeli 5.721 nerešenih pritožb, 1. oktobra letos jih je še 754. Cilj ministrstva je do konca leta odpraviti vse zaostanke.

 • Sredstva Evropskega socialnega sklada za aktivno in zdravo starost

  Prvi oktober je že tradicionalno namenjen vprašanjem starejših. Letos poteka pod geslom Potovanje k enakosti med generacijami. Ukrepe za spodbujanje zaposlovanja starejših, aktivno in zdravo starost v Sloveniji podpiramo tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS).

 • Število brezposelnih na današnji dan padlo pod 70.000

  Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje (ZRSZ) na današnji dan beleži 69.988 prijavljenih iskalcev zaposlitve, prostih delovnih mest pa 3428. Več kot polovica med prijavljenimi na ZRSZ je dolgotrajno brezposelnih, v mesec avgustu 52,8 %. Število prijavljenih brezposelnih upada in je na današnji dan že pod mejo 70.000, to pa tudi nakazuje na pozitivne učinke pilotnega projekta intenzivne obravnave dolgotrajnih brezposelnih.

 • Informacija o poteku usklajevanj sprememb pokojninske in zakonodaje o trgu dela

  V zadnjih dneh so se s socialnimi partnerji nadaljevala usklajevanja predloga sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predloga sprememb Zakona o urejanju trga dela. Poročili o usklajevanju obeh zakonov bo predvidoma 27. septembra obravanaval Ekonomsko socialni svet.
  Ministrstvo pričakuje, da bo tudi nadaljnje sprejemanje obeh predlogov zakonov teklo skladno s časovnico, ki je usklajena tudi s socialnimi partnerji.

 • Predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka obravnavan na vladnem odboru

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo Predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (v nadaljevanju predlog zakona), ki je bil danes dopoldan obravnavan na pristojnem vladnem odboru.

 • Nadaljujejo se usklajevanja predloga sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

  Ekonomsko-socialni svet se je 12. 7. 2019 seznanil s prvim poročilom pogajalske skupine za obravnavo Predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in soglašal, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pošlje predlog zakonskih sprememb v javno obravnavo, ki je trajalo do začetka septembra. Predlog zakona je bil za namen javne predstavitve objavljen na spletnem portalu e-demokracija ter tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predlog zakona je bil 21. 8. 2019 posredovan vsem ministrstvom v medresorsko usklajevanje. V tem mesecu se nadaljuje pogajanja tripartitne pogajalske skupine, kjer bodo socialni partnerji obravnavali ugotovitve iz javne razprave, prav tako bodo obravnavana vprašanja, ki še vedno niso usklajena.

 • Transferji in olajšave za različne tipe družin

  Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujemo, da dodatek za delovno aktivnost (DDA), tako z vidika gospodarskih razmer kot stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, ni več ustrezno umeščen v institut denarne socialne pomoči (DSP). DDA je bil sprejet kot ''dodatek k DSP'' v času največje gospodarske krize leta 2011, ker je bila denarna socialna pomoč nizka in je znašala 230,00 €. Z DDA je takrat država izboljševala položaj socialno ogroženih.

 • Pojasnila glede dodatka za delovno aktivnost (DDA)

  V zvezi z nekaterimi odzivi javnosti glede predlagane ukinitve dodatka za delovno aktivnost (DDA) ponovno pojasnjujemo, da je odgovornost ministrstva, tako skrb za socialno ogrožene, kot tudi spodbujanje ljudi k zaposlovanju. Ključni cilj ministrstva pri predlaganih spremembah je torej čimprejšnja aktivacija in vključitev prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP) na trg dela.

 • Števec reševanja pritožb

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo sprejeli ukrepe za odpravo zaostankov in čimprejšnjo rešitev pritožb na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki jih rešujemo na ministrstvu.

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podprlo vseslovensko javno pobudo Ustavi se!

  Ministrica mag. Ksenija Klampfer je podpisala javno pobudo Zaveze Sloveniji: prostor za odprto komunikacijo, ki Slovenke in Slovence opozarja o posledicah prehitrega tempa življenja in poziva k ukrepanju.