Skoči do osrednje vsebine

Najava javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najavlja objavo javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic. V okviru javnega razpisa bodo s strani pristojnega ministrstva sofinancirani projekti, pri katerih bodo razvite in preizkušene nove metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin (ciljne skupine), nastalih zaradi pojava epidemije COVID-19.

Namen javnega razpisa, ciljne skupine in sofinanciranje

Predmet javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij kot so: psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitev novih varnih točk, digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine.

Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izboru in se lahko izvajajo najkasneje do 31. 12. 2021.

Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev javnega razpisa morajo vsi projekti, ki bodo sofinancirani v okviru tega javnega razpisa, dosegati sledeči kvantificiran kazalnik: število izvedenih aktivnosti, namenjenih pomoči ciljnim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic – najmanj 28 na ravni celotnega javnega razpisa.

Ciljne skupine javnega razpisa so: žrtve nasilja, starejši, invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju, otroci in mladostniki in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komisije v postopku izbora prejetih vlog). Projekt lahko naslavlja več ciljnih skupin.

Skupna predvidena višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2022 znaša največ 1.925.000,00 EUR, od tega je 1.174.250,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov iz razpoložljivih sredstev KRVS in 750.750,00 EUR iz razpoložljivih sredstev KRZS.

Ministrstvo bo za financiranje v obdobju od 2020 do 2022 za štirinajst projektov namenilo do 1.925.000,00 EUR po naslednjih sklopih in letih: (1) 2020 - 300.000 EUR, (2) 2021 - 1.443.750 EUR in (3) 2022 - 181.250 EUR.

Več informacij bo objavljenih ob objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in spletni strani gov.si.