Skoči do osrednje vsebine

Pričetek izvajanja mediacije po Družinskem zakoniku

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi drugega odstavka 206. člena Družinskega zakonika dne 19. 6. 2020 objavilo seznam mediatorjev, in sicer listo mediatorjev na centrih za socialno delo ter listo zunanjih izvajalcev mediacije.

Mediacija v družinskih zadevah je postopek, v katerem udeleženke ali udeleženci prostovoljno s pomočjo ene ali več nevtralnih tretjih oseb – mediatork ali mediatorjev skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz medsebojnih družinskih razmerij. Družinski zakonik določa, da se mediacija lahko izvede pred začetkom sodnega postopka, med njim ali po koncu sodnega postopka, obsega pa pomoč pri urejanju osebnih in premoženjskih razmerij.

Mediacija se prvenstveno izvaja pred začetkom sodnega postopka z namenom oblikovati predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, o njegovem preživljanju in o njegovih stikih s starši ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj.

Mediacijo med sodnim postopkom izvajajo mediatorji v okviru programov, ki jih sprejmejo in uveljavijo sodišča v skladu z zakonom, ki ureja alternativno reševanje sodnih sporov. Mediacijo pred začetkom in po koncu sodnega postopka pa izvajajo mediatorji, ki so uvrščeni na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnemu za družino. Skladno z določbami Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku določa se seznam mediatorjev, pri ministrstvu pristojnem za družino, vodi na dveh ločenih listah:

  1. mediatorji na centrih za socialno delo,
  2. zunanji izvajalci mediacije.

Z objavo seznama mediatorjev se bo mediacija po Družinskem zakoniku pred in po sodnem postopku pričela izvajati v praksi.

OBVESTILO IZVAJALCEM IZOBRAŽEVANJ ZA MEDIATORJE

Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku določa, da izvajalci izobraževanj za mediatorje posredujejo program in vsebino izobraževanja in nadaljnjega izobraževanja v potrditev Komisiji za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj. Seznam potrjenih izvajalcev izobraževanj in nadaljnjih izobraževanj za mediatorje se objavi na spletni strani ministrstva.

Ministrstvo poziva izvajalce izobraževanj za mediatorje, da svoje programe, v kolikor jih želijo predložiti v potrditev komisiji, posredujejo po navadni ali elektronski pošti na naslov ministrstva, s sklicem na številko: 1201-3/2020.

Zaradi zagotovitve lažjega in hitrejšega dela komisije prosimo za posredovanje programov najpozneje do 31. 7. 2020.  Navedeni rok ni zavezujoče narave, posredovanje vlog bo možno tudi naknadno.