Skoči do osrednje vsebine

87. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je seznanila z Informacijo o pripravi celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami in točo konec junija 2019. Sprejela je tudi uredbi o upravljanju zračnega prometa in o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini.

Vlada se je seznanila z Informacijo o pripravi celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Predlog projekta je oblikovan tako, da povezuje različna področja preko meja silosnega razmišljanja posameznih sektorjev in bo z izvajanjem ukrepov prispeval k doseganju konkretnih rezultatov, saj je v Sloveniji to praviloma ključna slabost izvajanja politik.

Seznanila se je tudi s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami in točo konec junija 2019, ki v 43 občinah skupno znaša 13.327.660,85 evra. Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116 evrov) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.