Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 87. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini   Gradivo

2. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor    Gradivo

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020    Gradivo

4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020    Gradivo

5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih    Gradivo

6. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana    Gradivo

7. Predlog sprememb št. 2 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019    Gradivo

9. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 22. in 23. junija 2019    Gradivo

10. Predlog odločbe o prenosu koncesije za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci    Gradivo

11. Predlog odločbe o odvzemu koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Igralni salon Casino Bernardin«

12. Predlog sklepa o ustavitvi postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na lokaciji Trg Osvobodilne fronte 6 v Ljubljani

13. Predlog sklepa o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja nesreča v NEK 2019«    Gradivo

14. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja o spremembah in dopolnitvah Državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče    Gradivo

21. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Nano plus d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje    Gradivo

22. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja Matevžu Kadišu, da lahko ustanovi gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje    Gradivo

23. Predlog soglasja k Splošnim pogojem poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada    Gradivo

24. Predlog pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvajanju ustanoviteljskih pravic in obveznosti v zvezi z upravljanjem Krajinskega parka Radensko polje    Gradivo

25. Predlog dogovora o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah    Gradivo

26. Predlog odgovora na pobudo županov za izboljšanje razmer v obmejnih občinah zaradi nezakonitih prehodov državne meje    Gradivo

27. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki

28. Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2018    Gradivo

29. Informacija o pripravi celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo s sodelovanjem Evropske komisije in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo    Gradivo

31. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Karla Erjavca na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) v formatu obrambnih ministrov 12. novembra 2019 v Bruslju

32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 15. novembra 2019 v Bruslju

33. Triintrideseto, štiriintrideseto in petintrideseto poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki    Gradivo

34. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju    Gradivo

35. Predlog sklepa o potrditvi Programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2020–2022    Gradivo

36. Predlog sklepa o potrditvi Programa sodelovanja na področjih kulture, umetnosti, izobraževanja, športa in medijev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2019–2024    Gradivo

37. Predlog sklepa o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju, športu in mladinski politiki v obdobju 2019–2021    Gradivo

39. Izhodišča za delovni obisk podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Turkmenistana Rašida Meredova v Republiki Sloveniji in 3. zasedanje Medvladne slovensko-turkmenistanske komisije za gospodarsko sodelovanje 25. in 26. novembra 2019 v Ljubljani

40. Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje Aleša Šabedra z delegacijo od 11. do 13. novembra 2019 v Bernu    Gradivo

41. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča z delegacijo na VIII. Mednarodnem kulturnem forumu od 14. do 16. novembra 2019 v Sankt Peterburgu    Gradivo

42. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje dr. Tomaža Pliberška z delegacijo na sedežu EZTS GO 8. novembra 2019 v Gorici    Gradivo

43. Izhodišča za udeležbo Damjana Stanonika, državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na 13. zasedanju kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne Evrope 11. in 12. novembra 2019 v Prištini    Gradivo

44. Informacija o obisku dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z gospodarsko delegacijo od 11. do 14. novembra 2019 v Ljudski republiki Kitajski    Gradivo

45. Informacija o sodelovanju državne sekretarke v Ministrstvu za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na XXX. zasedanju Evropskega kongresa narodnih skupnosti dežele Koroške 15. novembra 2019 v Celovcu    Gradivo

46. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na konferenci ob 30. obletnici padca Berlinskega zidu 8. novembra 2019 v Berlinu

47. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju   

48. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju   

49. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank    Gradivo

50. Predlog odgovora na vprašanja Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti v zvezi z dvojezičnostjo    Gradivo

51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Lenarta v zvezi z učinkovitostjo Vlade Republike Slovenije

52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo javne razprave o morebitni gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne    Gradivo

53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi s plačilom davkov in enakosti pred zakonom    Gradivo

54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zahtevami po razkritju političnega prepričanja    Gradivo

55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s soudeležbo Slovenije v predlogu EU proračunov    Gradivo

56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s porabo promocijskih sredstev družb, ki so na seznamu neposrednih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga    Gradivo

57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s prodajo Adrie nemškemu skladu    Gradivo

58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s stroški morebitnega izstopa Slovenije iz Evropske unije

59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s sodelovanjem Slovenije pri pripravi nove zelene pogodbe v okviru Evropske unije

60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem Slovenije v javno razpravo o prihodnosti Evrope

61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z uspešnostjo pridobivanja evropskih sredstev po posameznih občinah    Gradivo

62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z neučinkovitim črpanjem evropskih sredstev    Gradivo

63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z vojnimi odškodninami za tujce    Gradivo

64. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z naročanjem in izvajanjem študij    Gradivo

65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z analizami, študijami oziroma projekti    Gradivo

66. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi s poenotenjem evidenc, ki vplivajo na izvajanje posameznih določb Zakona o prekrških    Gradivo

67. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nalogami Slovenske obveščevalno-varnostne agencije    Gradivo

68. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Nemca v zvezi z vzpostavitvijo tematskih sej Vlade Republike Slovenije, začenši s sejo o podnebnih spremembah

69. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zahtevo za seznanitev z lastnimi podatki

70. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede napredka pri učinkovitejšem izvajanju 20.a člena Zakona o zdravniški službi v povezavi s specializanti s področja družinske medicine

71. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

72. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju funkcije okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

73. Predlog odločbe o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti

74. Predlog odločbe o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

75. Predlog odločbe o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

76. Predlog odločbe o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

77. Predlog razrešitve predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana

78. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

79. Predlog imenovanja članov v Svet javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

80. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

81. Predlog spremembe članstva Upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov za mandat 2019-2022

82. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti

83. Predlog imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije v naziv višji sekretar

85. Predlog soglasja k izplačilu dela plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za namestnika direktorice Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za meseca junij in julij 2019

86. Predlog določitve dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorico Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za meseca junij in julij 2019

87. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva

88. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev predloga za dopustitev revizije

89. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213013 na Mestno občino Murska Sobota

90. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213012 na Občino Radovljica

91. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 30. september 2019 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca