Skoči do osrednje vsebine

Na upravnih enotah Ilirska Bistrica in Cerknica danes uveden sistem eGraditev

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) nadaljuje s postopnim uvajanjem sistema eGraditev. Prva je informacijski sistem pred dvema mesecema uvedla Upravna enota (UE) Postojna, z današnjim dnem pa sta vanj vključeni še upravni enoti Cerknica in Ilirska Bistrica.

Sistem eGraditev bo v celoti digitaliziral postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Uvaja se postopoma, v več fazah, tako da bo v celoti zaživel v začetku leta 2026. Do takrat bo možno vloge oddajati in postopke voditi tako v papirni obliki kot po elektronski poti. S tem sledimo splošnemu trendu digitalizacije in poenostavitve upravnih postopkov za državljane ter omogočamo hitrejše vodenje postopkov pri izdaji gradbenih dovoljenj.

»Z uvajanjem eGraditve v okolja upravnih organov nadaljujemo z digitalno preobrazbo prostora, ki se je izkazala za zelo uspešno. Gre za enega najpomembnejših sistemskih projektov na področju prostora v Sloveniji, ki bo prispeval k optimizaciji procesov na področju graditve objektov, kar se že izkazuje v praksi, ter k skrajšanju časa oziroma pospešitvi izdaje gradbenega dovoljenja,« je ob današnji uvedbi eGraditve na UE Cerknica in Ilirska Bistrica povedala dr. Nataša Bratina, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za prostor in graditev na MNVP.

V letošnjem letu bo v eGraditev vključenih še štirinajst UE. Kot je povedal Jurij Mlinar, vodja Sektorja za prostorski informacijski sistem na MNVP, so prvi odzivi na UE Postojna, ki je sistem uvedla prva, dobri. »Referenti na upravni enoti in projektanti so sistem sprejeli z odobravanjem. Po dveh mesecih delovanja lahko ugotovimo, da sistem deluje in da je navkljub zahtevni vsebini dokaj enostaven za uporabo. Težave sproti odpravljamo in prav v tem je smisel postopnega uvajanja sistema – da ga lahko v začetnih fazah še dopolnjujemo, prilagajamo in izboljšamo.«

Valentina Palčič Petrič, načelnica UE Cerknica, največjo prednost novega sistema vidi v tem, da bodo vsi podatki zbrani in dosegljivi na enem mestu: »Največjo prednost pri vzpostavitvi sistema eGraditve vidimo v tem, da bodo vsi podatki, ki so potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja, zbrani na enem mestu in v elektronski obliki, kar pomeni prihranek časa in prostora. Da bi sistem zaživel čimprej in v polni obliki, pa ga morajo sprejeti in začeti uporabljati tudi projektanti in stranke.«

Na portalu prostorskega informacijskega sistema je objavljenih več podrobnosti o eGraditvi, o časovnici vzpostavitve po posameznih upravnih enotah, vključno s shematskimi prikazi in razlago pojmov.

Sistem bo v celoti vzpostavljen v sklopu Prostorskega informacijskega sistema (PIS), s katerim upravlja Direktorat za prostor in graditev. Prostorski informacijski sistem je namenjen podpori pri izvajanju nalog na področju urejanja prostora in graditve objektov. PIS bo v končnem stanju omogočal posameznikom, občinam in državnim organom prost dostop do ažurnih podatkov o prostoru in elektronsko poslovanje pri pripravi in uporabi prostorskih aktov, vodenju postopkov s področja graditve, spremljanju stanja prostorskega razvoja in vodenju podatkov o stavbnih zemljiščih.

V želji, da bo prehod na elektronsko poslovanje potekal tekoče, in da se bodo lahko zaposleni na upravnih enotah za njegovo uporabo lahko ustrezno usposobili, deležniki, ki sodelujejo v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, pa bodo imeli dovolj časa za prilagoditev, je bila sprejeta odločitev, da se bo sistem eGraditev uvajal postopno in ne po vsej Sloveniji naenkrat. Sistem uvajamo postopoma tudi zato, ker želimo vzporedno z eGraditvijo implementirati tudi podporne sisteme, ki bodo zagotavljali boljše delovanje eGraditve. Najpomembnejša podporna sistema sta zbirka prostorskih aktov in zbirka pristojnosti.

Pred uvedbo eGraditve na posamezni upravni enoti se skupaj z občinami trudimo zagotoviti popolnost podatkov o prostorskih aktih, in skupaj z državnimi ter občinskimi mnenjedajalci zagotoviti podatke o pristojnosti posameznih mnenjedajalcev. Podporni sistemi bodo zagotavljali optimalno delovanje eGraditve in uspešno ter učinkovito izvajanje postopka izdaje gradbenih dovoljenj.