Skoči do osrednje vsebine

Začenjamo s postopnim uvajanjem sistema eGraditev

Upravna enota (UE) Postojna je prva uvedla novi sistem eGraditev, ki bo v celoti digitaliziral postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Sistem bomo uvajali postopoma in bo v polnosti zaživel v začetku leta 2026. Do takrat bodo postopki lahko potekali na oba načina - v papirni obliki ali po elektronski poti.
vsi trije nastopajoči sedijo za mizo, v ozadju projekcija s predstavitvijo projekta

Predstavitev eGraditve na UE Postojna ob uvedbi sistema 7. marca 2024. Novost so predstavili Jurij Mlinar (iz Ministrstva za naravne vire in prostor), minister Jože Novak in načelnik Marko Baša | Avtor: Ministrstvo za naravne vire in prostor

1 / 6

Ministrstvo za naravne vire in prostor je začelo s postopno uvedbo sistema eGraditev, s katerim se bo zagotavljalo elektronsko poslovanje na področju graditve objektov. S tem sledimo splošnemu trendu digitalizacije in poenostavitve upravnih postopkov za državljane. Sistem bo vzpostavljen v sklopu Prostorskega informacijskega sistema.

V želji, da bo prehod na elektronsko poslovanje potekal tekoče, in da se bodo lahko zaposleni na upravnih enotah za njegovo uporabo lahko ustrezno usposobili, deležniki, ki sodelujejo v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, pa bodo imeli dovolj časa za prilagoditev, je bila sprejeta odločitev, da se bo sistem eGraditev uvajal postopno in ne po vsej Sloveniji naenkrat. Sistem uvajamo postopoma tudi zato, ker želimo vzporedno z eGraditvijo implementirati tudi podporne sisteme, ki bodo zagotavljali boljše delovanje eGraditve. Najpomembnejša podporna sistema sta zbirka prostorskih aktov in zbirka pristojnosti.

Pred uvedbo eGraditve na posamezni upravni enoti se bomo skupaj z občinami trudili zagotoviti popolnost podatkov o prostorskih aktih, in skupaj z državnimi ter občinskimi mnenjedajalci zagotoviti podatke o pristojnosti posameznih mnenjedajalcev.

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak: »Najprej je bilo treba zagotoviti, da so različni udeleženci – od geodetov do občin in seveda ministrstev – svoje obsežne baze podatkov digitalizirali. Po sedmih letih trdega dela so kolegi prišli do točke, da smo začeli obračati nov list tudi v praksi in analogne stvari pretvarjamo v digitalne. Tudi na področju graditve prehajamo na sistem, ko ne bo več treba čakati na vratih upravnih enot, občin ali drugih deležnikov, ampak bomo lahko iz svoje pisarne ali od doma svojo vlogo oddali v elektronski obliki. Ker so v sistem v digitalni obliki vključene tudi baze podatkov občin, ministrstev, pravne podlage, mnenja udeležencev in drugi dokumenti, bo postopek lahko v celoti izveden elektronsko. Skratka, marsikomu bo prihranjen čas. Ob tem sem vesel, da je UE Postojna prva, kjer bodo od danes projektanti in investitorji in vsi ostali udeleženci lahko postopek peljali na elektronski način, brez fizičnega obiska upravne enote.«

Načelnik UE Postojna Marko Baša: »V Upravni enoti Postojna z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo s projektom uvajanja e-Graditve zaključili in začenjamo z njegovo uporabo. Glavna pridobitev je, da bomo upravne postopke graditve objektov posodobili, bodo preglednejši, komunikacije med deležniki hitrejše in enostavnejše in vsi podatki dosegljivi na enem mestu. Želimo si, da bi sistem zaživel čim hitreje v vsem svojem obsegu in bi ga stranke ter projektanti sprejeli in pričeli uporabljati, kajti tako bo zaživel tudi pri vseh ostalih deležnikih.«

Na portalu prostorskega informacijskega sistema je objavljenih več podrobnosti o eGraditvi, o časovnici vzpostavitve po posameznih upravnih enotah, vključno s shematskimi prikazi in razlago pojmov.

Primerjava postopka v papirni in v elektronski obliki – shematski prikaz

Sistem eGraditev je sicer del večjega sistema – Prostorskega informacijskega sistema (PIS) – ki je namenjen podpori pri izvajanju nalog na področju urejanja prostora in graditve objektov. PIS bo v končnem stanju omogočal posameznikom, občinam in državnim organom prost dostop do ažurnih podatkov o prostoru ter elektronsko poslovanje pri pripravi in uporabi prostorskih aktov, vodenju postopkov s področja graditve, spremljanju stanja prostorskega razvoja in vodenju podatkov o stavbnih zemljiščih.

Prostorski informacijski sistem je bil razvit v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo. Tehnološko napreden informacijski sistem je nameščen na državnem računalniškem oblaku in uporablja skupne informacijske storitve, ki jih zagotavlja ministrstvo (na primer varnostno shemo, centralno hrambo). Povezan je tudi s številnimi zunanjimi informacijskimi sistemi (na primer informacijskim sistemom za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom, elektronsko zemljiško knjigo, katastrom nepremičnin, e-plačili).

Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema je največji sektorski projekt na področju digitalne preobrazbe prostora, česar se na ministrstvu lotevamo celovito. Po implementaciji eGraditve bomo pričeli z uvajanjem elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) v okolja občin. Veliko nadaljnjega dela pa bomo posvetili tudi zagotavljanju kakovostnih podatkov o stavbnih zemljiščih v Sloveniji.

Prostorski informacijski sistem

Dostop do storitev in podatkov je omogočen javnosti preko portala prostorskega informacijskega sistema, ki združuje in poenostavlja dostop do:

  • koristnih informacij in razlag o vsebinah s področja urejanja prostora in graditve objektov,
  • aktualnih objav o postopkih priprave prostorskih aktov,
  • zbirk podatkov,
  • grafičnih vpogledov v ažurne podatke ter
  • do elektronskih storitev s katerimi se zagotavlja elektronsko poslovanje.

Na portalu so med drugim na voljo pojasnila o postopkih prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter  javni dostop do zbirke prostorskih aktov in do zbirke podatkov o graditvi. Zbirka prostorskih aktov vsebuje podatke o strateških in izvedbenih prostorskih aktih, ki so v pristojnosti države in občin. Zbirka podatkov o graditvi vsebuje podatke o upravnih aktih s področja graditve objektov - gradbena in uporabna dovoljenja.

Celovit vpogled v grafične podatke o dejanskem in pravnem stanju v prostoru se zagotavlja z uporabo tematskih grafičnih vpogledovalnikov.

Vsebine portala bomo s praktičnimi informacijami, interaktivnimi pomočniki in vodiči še dopolnjevali.