Skoči do osrednje vsebine

Reke ne poznajo občinskih meja – ukrepi na porečjih morajo biti med seboj usklajeni

V okviru delovnega obiska ob vodotokih po Sloveniji se je minister Jože Novak z državnima sekretarjema dr. Lidijo Kegljevič Zagorc in mag. Miranom Gajškom skupaj s predstavniki direkcije za vode in koncesionarji danes mudil še v spodnjem delu porečja Savinje. Dopoldne je delegacija opravila terenski ogled, popoldne pa skupaj z župani pregledala načrt del na vodotokih v prihodnjih dveh letih.

Minister Novak na ogledu izvedenih ukrepov | Avtor: MNVP

1 / 3

Na delovnem sestanku so predstavniki ministrstva in direkcije županom občin Velenje, Šoštanj, Žalec, Celje, Laško, Vojnik, Dobrna, Vitanje, Mislinja, Vransko in Tabor predstavili že izvedena vzdrževalna dela in izredne ukrepe v letu 2023, predlog programa del javne službe za letošnje leto in predlog načrta sanacij in investicij v letih 2024 in 2025. V skladu s sanacijskim programom bodo ureditve potekale predvidoma od dveh do petih let. V izvajanje sanacij in investicij bodo občine aktivno vključene, predloge bodo lahko podale že pri pripravi programa dela, kar je tudi namen terenskih obiskov in srečanj z župani, ki jih ta mesec izvajata minister in državna sekretarka.

Minister Jože Novak: »Danes sem bil na terenu in pregledal izvedbo izrednih ukrepov na vodotokih. Z župani smo ugotovili, da so bila izredno dobro izvedena. Predstavili smo načrt dela, župani bodo v naslednjih 14 dneh podali svoje predloge in priporočila. Pripravili smo tudi predlog dolgoročnega programa sanacij, kjer je obseg del v višini 120 milijonov, namenjen trajnemu reševanju zadev. V pripravi je dopolnjena hidrološka hidravlična študija, ki upošteva minule poplave in dolgoročno rešuje odpornost na podnebne spremembe. Pripravlja se tudi celovit program za dolino, v okviru katerega bodo nastali trije državnoprostorski načrti.«

Župani so predstavili svoje dosedanje izkušnje in težave, s katerimi so se v preteklih letih srečevali pri vprašanju urejanja in čiščenja posameznih strug in brežin. Tako kot na vseh dosedanjih srečanjih, pa je bilo izraženo tudi zadovoljstvo ob spremenjenem načinu dela, ki vključuje več sodelovanja z občinami.

Na danes obravnavanem območju porečja Savinje je bilo v okviru izrednih ukrepov v letu 2023 in do danes zaključenih 29 delovišč in s tem delo na okoli 110 kilometrih vodotokov.

Pred dvema tednoma je delegacija obiskala vodotoke in občine, ki ležijo v zgornjem delu porečja Savinje in v okviru obeh obiskov je bilo poudarjeno, da je potrebno vodotoke urejati celovito. Zato je namen ministrstva, da se ob aktivni vključitvi občin v prihodnjih letih na vodotokih izvedejo takšne sanacije in investicije, ki bodo za prebivalce in njihovo imetje zagotavljale čim večjo poplavno odpornost.

Državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc: »Pristop k celovitim ureditvam mora biti strokoven, pri čemer je upoštevanje podnebnih sprememb nujno izhodišče za izračun potrebnih volumnov zadrževanja voda. Pomembno je, da izvajamo ukrepe tako na samem povirju vodotokov, kjer zadržujemo plavje in nanose, kot tudi v nadaljevanju, ko urejamo zadrževanje in kontrolirano razlivanje vodotokov ter zmanjšujemo erozijske procese vodotokov. Ukrepi, ki se izvajajo na vodotokih, morajo biti medsebojno usklajeni, saj je treba upoštevati njihovo soodvisnost in stremeti k čim večjemu končnemu učinku v smislu večje poplavne odpornosti.«

Na celotnem območju Slovenije je bilo v lanskih poplavah poškodovanih več kot 4000 kilometrov vodotokov pri čemer so ključno težavo predstavljali tako prodnati nanosi in čepi, ki so zmanjševali pretočnost strug, kot tudi poškodovane in načete brežine vodotokov, ki so bile podvržene nadaljnji eroziji ob povečanem vodostaju. Z izrednimi ukrepi, ki bodo zaključeni do konca junija letos, se zagotavlja predvsem pretočnost vodotokov. Izrednim ukrepom sledi sanacija, s katero se struge in brežine povrne v prvotno ali boljše stanje, kot je bilo pred nesrečo. Poleg sanacije pa so za zagotovitev večje odpornosti voda na podnebne spremembe, zlasti na poplavne dogodke, nujne tudi nove investicije na vodotokih, to je gradnjo nove vodne infrastrukture za zmanjševanje poplavne ogroženosti.

Cilj delovnih obiskov ob vodotokih po Sloveniji je pregled izvedenih del v okviru izrednih ukrepov in vzdrževalnih del v javno korist ter oblikovanje predloga načrta sanacijskih in investicijskih del na vodotokih v prihodnjih dveh letih.

V sredo, 28. februarja 2024, si je državna sekretarka dr. Kegljevič Zagorc s sodelavci ogledala potek del na delu porečja srednje Save, ki leži v občinah Sodražica, Ribnica, Loški potok, Kočevje, Osilnica, Kostel, Dobrepolje, Velike Lašče, Cerknica, Bloke, Loška dolina, Logatec.

Delovna srečanja predstavnikov vodstva ministrstva in direkcije za vode bodo po Sloveniji sicer potekala med 14. februarjem in 12. marcem 2024.