Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada je na današnjih vladnih odborih sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o dohodnini in soglašala s predlogi amandmajev k predlogu sprememb Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Mnenje vlade o predlogu novele Zakona o dohodnini

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji Odbora za gospodarstvo sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev.

Vlada v mnenju izpostavlja, da je za blaženje posledic dviga splošne ravni cen in zagotavljanje socialne varnosti najranljivejših skupin prebivalcev že predlagala sveženj ukrepov, pri čemer se osredotoča tako na ciljno naravnane ukrepe (draginjski dodatek za prejemnike otroškega dodatka, energetski dodatek za najranljivejše prebivalce) kot tudi na splošne ukrepe (znižanje stopnje DDV, znižanje trošarin na energente). Z vsemi temi ukrepi želi vlada zvišati neto razpoložljivi dohodek družin.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu sprememb Zakona o organiziranosti in delu v policiji

Vlada je na današnji seji vladnega Odbora za državno ureditev in javne zadeve soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H), skrajšani postopek. Predloge amandmajev je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in sledijo tudi pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije.

Črta se 1. člen, s katerim naj bi se bolj nedvoumno urejala osnovna razmerja med ministrstvom in policijo na področju upravljanja kadrovskih virov, investicijskega vzdrževanja objektov in materialno-tehničnih sredstev v povezavi s predlagano spremembo 25. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). Predlagana sprememba 3. člena veljavnega zakona v razmerju do 25. člena ZODPol, ki določa naloge v pristojnosti policijske uprave na način, da naloge niso konkretizirane (uporaba besedne zveze »določene naloge«) namreč odpira vprašanja o jezikovni razlagi besedila določbe 1. člena. Zato se zaradi večje jasnosti predpisa predlaga črtanje 1. člena. To pa ne vpliva na ostale predlagane vsebinske rešitve predloga zakona.

Vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila Štajersko hišo glasbe

Vlada je na seji odbora projekt Štajerska hiša glasbe uvrstila v Načrt razvojnih programov 2022-2025. Gre za investicijo v obnovo zgradbe Stare šole Jarenina za namene kulturne, prireditvene, muzejske in razstavne dejavnosti na način, da se v zgradbo namesti Štajerska hiša glasbe z Muzejem Alfija Nipiča.

Ureditev zgradbe bo vključevala sodobne multivizijske in doživljajske pristope, ki se bodo odvijali v večnamenski dvorani v mansardi, ki bo namenjena tudi glasbenim predstavitvam izvajalcev narodnozabavne in druge glasbe iz lokalnega in širšega slovenskega prostora. Občasno se bodo v zgradbi prirejale še dramske, literarne, filmske in druge prireditve ter predavanja in razstave.

V izvedbo investicije je vključena rekonstrukcija, prizidava in sprememba namembnosti objekta. Z izvedbo investicije se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja zgradbe, ohranila se bo kulturna infrastruktura. Celotna vrednost investicije je 765.605,86 evrov. Ministrstvo za kulturo prispeva 292.420,74 evrov, Občina Pesnica pa 473.185,12 evrov.

Sprememba vrednosti projekta dozidave in rekonstrukcije Gimnazije Bežigrad

Na seji je vlada sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022-2025 vrednost projekta dozidave in rekonstrukcije Gimnazije Bežigrad poveča, in sicer na nekaj več kot 4,5 milijona evrov. Od tega bo nekaj več kot 3,6 milijona evrov prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostalo pa bodo sredstva zavoda.

Projekt dozidave in rekonstrukcije Gimnazije Bežigrad je bil v proračun uvrščen v letu 2021 z vrednostjo nekaj več kot 2,9 milijona evrov. Izhodiščna vrednost projekta se je v letu 2022 na podlagi izdelane projektne dokumentacije ter predinvesticijske zasnove in investicijskega programa povišala na nekaj več kot 3,2 milijona evrov.

Novelacija investicijskega programa, ki je pripravljena na podlagi izvedenih razpisov za izvedbo GOI del in projektiranje, pa izkazuje višjo investicijsko vrednost projekta, in sicer v višini nekaj več kot, 4,5 milijona evrov. Razlogi za to so zlasti v izrazitem povišanju cen gradbenih storitev v letošnjem letu, kar se izraža tudi v ponudbah, pridobljenih v postopku izbora izvajalca. Dodatna sredstva bodo zagotovljena v letih 2023 in 2024. Zaradi spremembe dinamike izvedbe in financiranja investicije ter podaljšanja v leto 2024, pa se vrednost v letu 2022 zniža.