Skoči do osrednje vsebine

12. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predloga novel zakonov s področja avtorske zakonodaje, uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022, izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2022 ter za organizacijo Svetovnega prvenstva v odbojki za moške zagotovila dodaten milijon evrov.

Vlada Republike Slovenije je določila besedili predloga novel Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A), s katerima želi v slovenski pravni red prenesti določila dveh evropskih direktiv. Noveli urejata področja avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu ter pravila izvrševanja tovrstnih pravic za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in določene prenose televizijskih ter radijskih programov. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah določa pravice avtorjev, Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic pa določa, kako te pravice avtorji uveljavljajo. Spremembe obeh zakonov bodo prispevale k boljšemu delovanju notranjega digitalnega trga, zagotavljale visoko stopnjo varstva imetnikov avtorskih pravic, lajšale ureditev tovrstnih pravic ter vzpostavile okvir za uporabo avtorskih in drugih varovanih del s strani različnih uporabnikov.

Ob seznanitvi z obstojem resnih motenj, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema je vlada sprejela uredbo, s katero se določajo programi storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2022. Z uredbo so predvidena dodatna sredstva za boljše vrednotenje že dogovorjenih programov mobilne enote nujnega reševalnega vozila, s čimer naj se zagotovi nadaljnjo vključevanje enot v dispečersko službo zdravstva. Nadalje je predlagana korekcija cen za PCR in HAG testiranje ter urejeno financiranje odvzema brisa SARS–CoV-2 in HAGT v socialnovarstvenih zavodih, 500 storitev telemedicine v primeru specialistično bolnišnične dejavnosti pri pacientih, obolelih za COVID-19 in aplikacijo zdravila za zdravljenje covid Remdesivir, aplikacija monoklonskih protiteles za zdravljenje covid. Uredba predvideva spremembo načina financiranja programa Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Centrom za duševno zdravje odraslih na način, da je 40 % programa plačanega v pavšalu, preostali del programa pa na podlagi opravljenih storitev, ter avtomatično upoštevanje sprememb predpisov, ki posegajo na področje plač v javnem sektorju v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev.
Uredba predvideva tudi več ukrepov na področju preventive, in sicer z namenom vzdrževanja ciljne vrednosti pregledanosti žensk v državnem programu za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu. Predlaga se tudi profesionalizacija funkcije koordinacije in upravljanja državnega programa obvladovanja raka ter širjenje nacionalnega programa cepljenja s cepljenjem proti pnevmokoknim okužbam s polisaharidnim cepivom (PPV23) za kronične bolnike, stare od 26 do 64 let ter za osebe stare 65 let in več z namenom zmanjšanja bremena pnevmokokne bolezni in stopnje smrtnosti zaradi pnevmokoknih okužb. Uredba začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu RS in velja do 31. 12. 2022.

Sprejela je tudi izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2022. Ta je nujen zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in dodatnih obveznosti, sprejetih po potrditvi proračuna za leto 2022. Vlada je ob tem določila tudi razrez proračunskih odhodkov - ti bodo v letu 2022 znašali približno 14,5 milijarde evrov, kar je okoli 600 milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu za letošnje leto. Dvig zgornje meje odhodkov je možen tudi na podlagi ocene, da bi lahko bili letošnji prihodki, glede na potrjeni proračun za leto 2022, višji za približno 1 milijardo evrov. Vlada bo pripravila tudi spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2022 do 2024, in sicer v delu, ki se nanaša na leto 2022. Vlada je v sklopu izvajanja letošnjega državnega proračuna ugotovila, da učinki protikoronskih paketov in drugih ukrepov, ki sta jih vlada in državni zbor sprejela po potrditvi proračuna za leto 2022, visoka inflacija, spremenjene gospodarske in geopolitične razmere v povezavi z vojno v Ukrajini ter negotovost glede zagotavljanja preskrbe z energenti in blaženje draginje bistveno vplivajo na državni proračun. V letu 2022 so prepoznane izjemne okoliščine, kar omogoča tudi spremembo odloka.

Vlada je za organizacijo Svetovnega prvenstva (SP) v odbojki za moške zagotovila dodaten milijon evrov. Vlada Republike Slovenije je Odbojkarski zvezi Slovenije za organizacijo Svetovnega prvenstva v odbojki za moške leta 2022 v Sloveniji ob sredstvih, ki so bila zvezi že odobrena v višini 2.000.000 evrov, zagotovila dodatna sredstva v višini 1.000.000 evrov. Ta bodo namenjena plačilu pristojbine za pridobitev organizacijskih pravic za izvedbo prvenstva in bodo zagotovljena iz proračunske postavke 173210 – Trženje in razvoj turizma za leto 2022. Vlada Republike Slovenije preko Urada Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Slovensko turistično organizacijo priložnost SP izkorišča za lansiranje ambiciozne, večletne promocije edinstvene zgodbe Slovenije kot dežele vrhunskih športnikov, kar je posledica sistematičnega vlaganja v mlade in športno infrastrukturo, izjemnega ekosistema športnih organizacij, športne in rekreacijske kulture ter na športni razvoj otrok in mladine osredotočene športne politike.