Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 12. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Geološki zavod Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za hidravlične raziskave, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Institut »Jožef Stefan«, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.12. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.13. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Urbanistični inštitut Republike Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.14. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.15. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.16. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za narodnostna vprašanja, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.17. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.18. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.19. Predlog poslovnika podnebnega sveta, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.20. Predlog začasnega dogovora o izvajanju 4. točke prvega odstavka 22.n člena Kolektivne pogodbe za policiste in zagotavljanju fonda plačanih ur za sindikalno delo sindikalnih zaupnikov, ki delujejo v stalnem organu sindikata, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

1.21. Predlog koledarja preostalih državnih proslav in prireditev v letu 2022, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

1.22. Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2021, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za preprečevanje spolne zlorabe otrok in boj proti njej, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

1.24. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Marjana Šarca na neformalnem zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije 29. in 30. avgusta 2022 v Pragi, poročevalec: Marjan Šarec

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za kohezijsko politiko 1. in 2. septembra 2022 v Pragi, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

1.26. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.27. Pobuda za sklenitev Note o pristopu Ministrstva za obrambo Češke republike k Memorandumu o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike, Ministrstvom za narodno obrambo Poljske in Ministrstvom za narodno obrambo Romunije o ustanovitvi, upravljanju in delovanju Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje in Note o pristopu Ministrstva za obrambo Češke republike k Memorandumu o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike, Ministrstvom za narodno obrambo Poljske in Ministrstvom za narodno obrambo Romunije ter Poveljstvom vrhovnega zavezniškega poveljnika za preoblikovanje o funkcionalnih razmerjih Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.28. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o skupnem letalskem usposabljanju izvleke osebja v Centru za usposabljanje Programa večnacionalnega letalstva za specialno delovanje, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.29. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o donaciji muzejskega razstavnega predmeta – podvodnega plovila R-2, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.30. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma med Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije in Irskim uradom za civilno letalstvo o izvajanju 83. bis člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu za prenos odgovornosti za nadzor: (delovanje, vzdrževanje in stalna plovnost) zrakoplovov, ki se uporabljajo po najemnih pogodbah brez posadke, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 41. Skupščini Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki bo potekala v fizični obliki in virtualno od 27. septembra do 7. oktobra 2022 in v fizični obliki na sedežu ICAO v Montrealu, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

II. LISTA B

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – nujni postopek, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic – nujni postopek - nujni postopek, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

4A. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

4B. Predlog uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

4C. Predlog odloka o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

4Č. Predlog priprave Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

4D. Predlog soglasja za zagotovitev dodatnih sredstev Odbojkarski zvezi Slovenije v višini 1.000.000,00 evra, namenjenih plačilu pristojbine za pridobitev organizacijskih pravic za izvedbo Svetovnega prvenstva v odbojki za moške 2022 v skupni organizaciji z Republiko Poljsko, poročevalec: Matjaž Han 

4E. Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa države na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da se Mestni občini Nova Gorica v letih 2022–2026 zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

5. Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

5A. Analiza podatkov o novih zaposlitvah in premestitvah v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

6. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od januarja do marca 2022, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

7. Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2021, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

8. Predlog soglasja k ceniku nadomestil za opravljanje mojstrskega izpita, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

9A. Informacija o pripravah na 17. mednarodno konferenco Blejski strateški forum, ki bo pod naslovom »Vladavina moči ali moč pravil / The rule of power or the power of rules?« 29. in 30. avgusta 2022 na Bledu, poročevalka: Tanja Fajon 

9B. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Republike Slovenije mag. Bojana Kumra z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Pétrom Szijjártóm 29. avgusta 2022 na Bledu, poročevalec: mag. Bojan Kumer  

9C. Informacija o srečanju ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Pétrom Szijjártó 29. avgusta 2022 na Bledu, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

10. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

10.2. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Spremljanje izvajanja načrta realizacije priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (stanje 31. 12. 2021), Poročevalka: Irena Šinko

10.3. Skupščina Kapitalske družbe, d. d. – Letno poročilo Kapitalske družbe, d. d. za poslovno leto 2021 in Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2021, Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2021, razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, imenovanje revizorja za leta 2022, 2023 in 2024 ter imenovanje članice nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., Poročevalec: Klemen Boštjančič

11. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Matej Arčon

11.1. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo

11.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo

11.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kakovost v Ministrstvu za javno upravo

11.4. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju položaja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme

11.5. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju državnotožilske funkcije okrožni državni tožilki na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

11.6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za izbor članov Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper

11.7. Predlog spremembe sestave Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

11.8. Predlog soglasja k sklenitvi služnosti na parceli v lasti Univerze v Mariboru v k. o. 657 Maribor Grad za izgradnjo NN priključka 0,4 KV za Promenado v mestnem parku

11.10. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani na parcelah v k. o. 1722 Trnovsko predmestje

12. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

12.1. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

12.2. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

12.3. Informacija glede urejanja položaja, pravic in obveznosti funkcionarjev, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

12.4. Predlog sklepa o spremembi sklepa vlade o določitvi števila delovnih mest, za katera se sklene delovno razmerje za določen čas v kabinetu, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl