Skoči do osrednje vsebine

Gospodarstvu pomagamo pri boju z visokimi cenami električne energije in zemeljskega plina

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada Republike Slovenije je potrdila besedilo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj s predstavniki gospodarstva, na podlagi podatkov Svetovne banke ter pregleda ukrepov držav članic EU.
minister Han sedeč za mizo

Minister Matjaž Han | Avtor: Žan Kolman

Predlog zakona predvideva dovoljeno državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini. V ta namen bo država zagotovila 40 milijonov evrov.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han ocenjuje, da »gre za ukrep, ki podjetjem v letošnjem letu pomaga ublažiti učinke cenovnih šokov.« Obenem dodaja, da zakon predvideva nadaljevanje pomoči tudi v letu 2023, v kolikor bo Evropska komisija to omogočila s podaljšanjem Začasnega kriznega okvira. »Temeljni cilj predloga zakona je ohranitev konkurenčnosti, zaposlenosti in razvojne sposobnosti slovenskega gospodarstva. Ukrep smo pripravljali skupaj z gospodarstvom in veseli me, da smo tudi v okviru včerajšnje Gospodarske koordinacije zaključili, da predstavlja učinkovito pomoč gospodarstvu na podlagi dejansko spremenjenega položaja podjetij,« je zadovoljen minister Han.

Upravičenci do pomoči po predlogu zakona so pravne ali fizične osebe, ki so opravljanje gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji registrirale do 1. decembra 2021. Izvzeti so subjekti, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo in ribištvom. Poleg tega upravičenec na dan oddaje vloge ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter ne sme imeti ne predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 evrov. Do državne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah.

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021, izračun upravičenih stroškov pa je narejen po metodologiji Evropske komisije in se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022. Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija, nadzor pa poleg nje še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predlog zakona predvideva tri vrste pomoči za gospodarstvo. Prva je enostavna pomoč, ki sledi pogojem iz točke 2.1 Začasnega kriznega okvira in lahko znaša do 500.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov. Druga je posebna pomoč, ki temelji na pogojih iz točke 2.4 Začasnega kriznega okvira in je omejena z 2.000.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021 (od 1. septembra 2022 naprej). Tretja pomoč pa je namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 evrov, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 70 % upravičenih stroškov.

Vloge s podatki o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2021 in za celotno obdobje junij do december 2022 bodo v primeru sprejetja zakona podjetja morala oddati v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija do 15. novembra 2022. Podatki za junij do september 2022 bodo temeljili na dejanskih računih, podatki za oktober do december 2022 pa bodo ocenjeni. Sledilo bo izplačilo prve tranše – torej za stroške, ki se nanašajo na obdobje med junijem in septembrom 2022 – to se pričakuje do konca leta. Za stroške, ki bodo nastali med oktobrom in decembrom 2022, pa bo SPIRIT Slovenija povračila nakazal do 15. marca 2022, in sicer na osnovi dejanskih podatkov, ki jih bodo podjetja oddala do 31. januarja 2023. Vlada Republike Slovenije bo zagotovila 20 milijonov evrov za izplačila do konca decembra in 20 milijonov evrov za plačila marca 2023.

Primer izračuna pomoči

Podatki

V obdobju 1.1.-31.12.2021 je povprečna cena električne energije upravičenca znašala 100 € (vsota cen v vseh mesecih 2021 se deli z 12).

V obdobju 1. junij do 31. december 2022 (upravičeno obdobje) nabavi upravičenec v mesecu juniju 1000 MWh električne energije po ceni 230 €/MWh.

Izračun za mesec junij

Upravičen strošek = 1.000 x (230 € - 2 x 100 €) = 30.000 € (za mesec junij 2022)

Višina pomoči lahko za junij znaša 30 % od 30.000 € = 9.000 €

Na enak način se izračun naredi tudi za druge mesece, kjer bi šlo za izjemno povišanje cen glede na 200 % povprečja leta 2021.Ob predpostavki, da je cena MWh v vseh mesecih enaka, torej znaša 230 €/MWh, bi bila višina pomoči za tega upravičenca 63.000 € za obdobje od 1. junija do 31. decembra 2022. Cene električne energije so nihale, zato ta primer ni realen in zgolj ponazarja možnosti.

Izračun upravičenec torej ponovi za vsak mesec posebej. Nato pa zneske sešteje.