Skoči do osrednje vsebine

1. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije pod vodstvom dr. Roberta Goloba se je danes sestala na ustanovni seji ter sprejela več odločitev. Imenovala je podpredsednike vlade in za generalno sekretarko vlade imenovala Barbaro Kolenko Helbl. Ustanovila je Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. Obenem je imenovala več državnih sekretarjev na ministrstvih.

Vlada je imenovala Tanjo Fajon, ministrico za zunanje zadeve, za podpredsednico Vlade Republike Slovenije ter Luko Mesca, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Danijela Bešiča Loredana, ministra za zdravje, za podpredsednika Vlade Republike Slovenije.

Vlada je imenovala Barbaro Kolenko Helbl za generalno sekretarko Vlade Republike Slovenije.

Redne seje vlade bodo praviloma ob četrtkih in seje njenih delovnih teles ob torkih.

Odbor za državno ureditev in javne zadeve bo vodila ministrica za notranje zadeve, Odbor za gospodarstvo bo vodil minister za infrastrukturo, Komisijo za administrativne zadeve in imenovanja pa ministrica za javno upravo.

Vlada je sprejela ugotovitvene sklepe o prenehanju opravljanja funkcije dosedanjih državnih sekretarjev.

Vlada je imenovala več državnih sekretarjev, ki bodo v pomoč predsedniku vlade in novoizvoljenim ministrom in ministricam. Ministrski zbor je tako imenoval državne sekretarke in sekretarje:

 • dr. Andreja Benedejčiča za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • dr. Antona Grizolda za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • Mašo Kociper za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • mag. Igorja Mallyja za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • Maksimiljano Polak za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • Natašo Sax za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • Petro Škofic za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • Vojka Volka za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • mag. Melito Župevc za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije.
 • Dana Juvana za državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Simona Maljevca za državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • mag. Sašo Jazbec za državno sekretarko na Ministrstvu za finance,
 • Tilna Božiča za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance,
 • Matevža Frangeža za državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • mag. Dejana Židana za državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • dr. Darja Felda za državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Matjaža Krajnca za državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
 • Jureta Trbiča za državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo,
 • Urbana Kodriča za državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo,
 • Marka Rusjana za državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo,
 • dr. Branka Lobnikarja za državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve,
 • Tino Heferle za državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve,
 • mag. Mateja Skočirja za državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor,
 • Uroša Vajgla za državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor,
 • dr. Damirja Črnčeca za državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo,
 • Rudija Medveda za državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo,
 • dr. Igorja Šoltesa  za državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje,
 • dr. Sebastjana Zbičajnika za državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje,
 • Aleksandro Lah Topolšek za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje,
 • Bredo Božnik za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje,
 • Tadeja Ostrca za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje,
 • mag. Alenko Bratušek za državno sekretarko na Ministrstvu za infrastrukturo,
 • mag. Tino Seršen za državno sekretarko na Ministrstvu za infrastrukturo,
 • mag. Marka Štucina za državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve,
 • Samuela Žbogarja za državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve,
 • Mateja Kalana za državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo,
 • Vesno Humar za državno sekretarko v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • Marka Koprivca za državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Vlada je z mesta direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje razrešila mag. Uroša Urbanijo ter za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Dragana Barbutovskega z dnem 2. 6. 2022, do imenovanja direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, in sicer do 1. 12. 2022.

Vlada je izdala odločbo, s katero se mag. Matejo Lekan Štrukelj z dnem 1. 6. 2022 razreši s položaja vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Rado Fele se z dnem 2. 6. 2022 imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 1. 12. 2022.

Vlada je Antona Olaja s 1. 6. 2022 razrešila s položaja generalnega direktorija policije ter imenovala mag. Boštjana Lindava s 1. 6. 2022 za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije, in sicer do imenovanja generalnega direktorja policije po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Janez Stušek se z dnem 1. 6. 2022 razreši s položaja direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije. Joško Kadivnik se z dnem 2. 6. 2022 imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije, za obdobje šestih mesecev, in sicer od 2. 6. 2022 do 1. 12. 2022.

Dr. Jaroš Britovšek se z dnem 1. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo. Andrej Fefer se imenuje na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo za obdobje šestih mesecev od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022.

Vlada je izdala odločbo, s katero se dr. Damjan Žugelj z dnem 1. 6. 2022 razreši s položaja direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Vlada je izdala odločbo, s katero se Anika Vrabec Božič imenuje za vršilko dolžnosti direktorice Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 2. 6. 2022 do najdlje 1. 12. 2022.

V kabinetih posameznih ministrov in v kabinetu generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije je lahko do 7 delovnih mest, vezanih na zaupanje funkcionarja, na katerih se delovno razmerje sklene za določen čas. Ne glede na prejšnji odstavek je v kabinetih ministrov brez resorja, lahko do 7 delovnih mest, vezanih na zaupanje funkcionarja, na katerih se delovno razmerje sklene za določen čas. V Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije število delovnih mest, vezanih na zaupanje funkcionarja, na katerih se delovno razmerje sklene za določen čas, ni omejeno, ne sme pa presegati števila delovnih mest, predvidenega s kadrovskim načrtom.

Vlada je sprejela spremembe sklepa o določitvi protokolarnih pravil. V Sklepu o določitvi protokolarnih pravil se 37. člen spremeni tako, da se glasi:

»Koordinacijski odbor imenuje Vlada Republike Slovenije. Sestavljajo ga predstavnik Urada predsednika Republike Slovenije, predstavnik Državnega zbora Republike Slovenije, predstavnik Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, predstavnik Državnega sveta Republike Slovenije, predstavnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, šef Protokola Republike Slovenije, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, predstavnik Združenja veteranov vojne za Slovenijo, predstavnik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, predstavnik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, predsednik Koordinacijskega odbora, sekretar Koordinacijskega odbora in izvedbeni koordinator.

Izmed članov Koordinacijskega odbora se na predlog predsednika Koordinacijskega odbora imenuje namestnik predsednika Koordinacijskega odbora.

Koordinacijski odbor lahko v posameznih primerih povabi k sodelovanju tudi predstavnike drugih državnih organov, lokalnih skupnosti in predstavnike civilne družbe.«.

Vlada podpira kandidaturo dr. Vasilke Sancin za ponovno članstvo v Odboru Združenih narodov za človekove pravice za obdobje 1. 1. 2023 – 31.12. 2026. Vlada pooblašča Ministrstvo za pravosodje ter Ministrstvo za zunanje zadeve, da izvedeta potrebne aktivnosti za najavo kandidature in seznanjanjem držav v  ustreznih forumih.  

V Svetu javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje se kot predstavniki ustanovitelja razrešijo:

 • Rok Tavčar,
 • Matej Forte,
 • Marija Rogar in
 • Silva Duh.

V Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje se za preostanek mandata za predstavnike ustanovitelja imenujejo:

 • Mitja Blaganje,
 • Milena Kramar Zupan,
 • Brane Bregar in
 • Andraž Jakelj.

V svetu javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano se kot predstavniki ustanovitelja razrešijo dosedanji člani:

 • Matjaž Trontelj,
 • Špela Jovanovič-Gaberšek,
 • Mira Kos Skubic,
 • Omar Hanuna.

V svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano se za preostanek mandata, kot predstavniki ustanovitelja imenujejo:

 • Simona Gerenčer
 • Sonja Bezjak,
 • Janez Jesenovec,
 • Luka Kajtna.

Vlada je naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, da do torka, 7. 6. 2022, do 9. ure, pripravijo poimensko preglednico vseh:

 • od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 novo zaposlenih, in sicer z nazivi, plačnim razredom in tipom zaposlitve (zaposlitev za nedoločen čas, nadomeščanje, zaposlitev na zaupanje). Za vse novo zaposlene za nedoločen čas naj se posebej označi, če je pred samo zaposlitvijo že obstajalo delovno razmerje ter pravno podlago predhodnega razmerja.
 • od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih oz. začasnih premestitev znotraj samega organa, in sicer z navedbo naziva in plačnega razreda, pred samo premestitvijo in nazivom in plačnim razredom po premestitvi.
 • od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih in začasnih premestitev na/iz organa, in sicer z navedbo naziva in plačnega razreda, pred samo premestitvijo in nazivom in plačnim razredom po premestitvi.