Skoči do osrednje vsebine

110. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji določila besedilo predlogov novel Zakona o kmetijstvu in Zakona o nadzoru državne meje. Sprejela je tudi izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike in pooblastila pogajalsko skupino za pogajanja.

Redna seja vlade

Redna seja vlade | Avtor: Kabinet predsednika vlade

1 / 2

Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijstvu se nanašajo na splošne prilagoditve za izvajanje novega strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023-2027, novo definicijo nosilca kmetije in kmetijskega gospodarstva, posebne ureditve upravnega postopka in sistema za spremljanje površin, prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu, izhodišče za izračun koeficientov GVŽ (glave velike živine), neformalno izobraževanje na področju čebelarstva in verigo preskrbe s hrano.

S predlogom dopolnitve Zakona o nadzoru državne meje (nov 9.a člen zakona) se ureja pravna podlaga za delno povrnitev stroškov obmejnim občinam, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. Občinam se povrne del stroškov na podlagi metodologije oziroma meril in kriterijev, ki jih bo z uredbo določila vlada. V uredbi se podrobneje določi tudi način uveljavljanja povračila stroškov. Prav tako je s predlogom zakona (9.b člen) določeno dodatno povračilo stroškov občinam ob državni meji zaradi izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje. Gre za dogodke, ki zaradi svoje narave narekujejo še intenzivnejše in množičnejše izvajanje aktivnosti za varovanje državne meje in presegajo aktivnosti, določene v 9.a členu, posledično pa povzročijo tudi bistveno večjo prisotnost policije in tudi drugih organov (npr. Slovenska vojska, Civilna zaščita) na območju občin ob državni meji. Vlada s sklepom ugotovi obstoj izrednega dogodka in na podlagi ocenjenih stroškov za odpravo posledic izrednega dogodka odloči o višini sredstev, ki pripada posamezni občini.

Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike ter pooblastila pogajalsko skupino za ta pogajanja. Zaradi vzpostavitve ustreznih razmerij glede uvrstitev v plačne razrede v okviru dejavnosti zdravstva in sestave zdravstvenih timov glede na pooblastila in odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov v razmerju do medicinskih sester, izhodišča določajo novo najvišjo omejitev glede uvrstitve v plačni razred, in sicer 63. plačni razred. Omenjena omejitev velja za obdobje do 31. decembra 2022. Predlagana so nova delovna mesta, in sicer zaradi zadnje implementacije sprememb iz novele ZZdrS, ki uvaja nov institut - osnovno licenco.