Skoči do osrednje vsebine

109. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predloga zakonov o cestah in o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter novele zakonov o gasilstvu, o varstvu pred požarom in o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.

Predlog zakona o cestah ne vpeljuje bistvenih novih rešitev na področju upravljanja z javnimi cestami, se pa obstoječe določbe prilagajajo spremenjeni evropski zakonodaji. Obenem se posamezne določbe prilagajajo spremenjeni zakonodaji (predvsem na področju gradnje objektov), prav tako se predlaga določene rešitve oziroma poenostavitve postopkov, ki so se v dosedanjem obdobju veljavnosti zakona izkazale za pomanjkljive in jih je mogoče izboljšati oziroma prilagoditi dejanskim razmeram v praksi.

Glavni cilj predloga Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike je zagotavljanje ponudbe storitev množičnega financiranja za podjetnike v obliki posojilnega ali naložbenega množičnega financiranja ter varovanje in zaščita vlagateljev. Množično financiranje namreč postaja vse bolj ustaljena oblika alternativnega financiranja za zagonska ter mala in srednja podjetja ter tako krepi raznovrstnost virov financiranja v gospodarstvu. Nove priložnosti pa daje zlasti mladim, inovativnim podjetjem.

Temeljni cilj predloga novele Zakona o gasilstvu je omogočiti nadaljnji razvoj gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva. Pomembna novost se nanaša na organiziranje operativnih gasilskih enot v gospodarskih družbah, ki morajo v skladu s tem zakonom organizirati operativno gasilsko enoto, saj predlog uvaja možnost, da se na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih organizira tudi skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju. Do zdaj je morala vsaka gospodarska družba organizirati svojo gasilsko enoto, kar pomeni tudi precej velik finančni strošek tako za organiziranje kot za delovanje enote. S predlogom se dopušča možnost, da se na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih (strnjena območja, na katerih se izvaja dejavnost, ki zahteva organizacijo operativnih gasilskih enot) lahko organizira tudi skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju. Taka enota bo zaradi večjega števila gasilcev in opreme bistveno bolj operativno pripravljena za primer požara in druge nesreče.

S predlagano spremembo Zakona o varstvu pred požarom se vzpostavljajo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) z občin preneseno na državo.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991, ki ga je potrdila vlada, tako na enak način omogoča zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, otrokom in staršem civilnih oseb, ki so umrle, bile ubite ali pogrešane zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov JLA ali organov za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 24. maja 1991 do 18. oktobra 1991, da uveljavijo pravico do pavšalne odškodnine.