Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 109. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.2. Predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v občini Šentjur, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.8. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar    Gradivo

1.9. Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 v drugem triletnem obdobju (2021–2023), poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.10. Predlog pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.11. Predlog soglasja k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.12. Predlog soglasja Gospodarski zbornici Slovenije k ceni delovodskih in poslovodskih izpitov za leto 2022, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.13. Predlog soglasja za vpogled v dokumentacijo po 36. členu Zakona o tajnih podatkih, poročevalec: Peter Šuhel

1.14. Predlog pooblastila za pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za policiste oziroma za pogajanja o sklenitvi nove kolektivne pogodbe, poročevalec: Aleš Hojs

1.15. Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe med 5. in 9. aprilom 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.16. Priporočila Vlade Republike Slovenije pristojnim ministrstvom za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.17. Predlog odgovora na zaprosilo Računskega sodišča Republike Slovenije za informacije o izvedenih ukrepih po končanju revizijskega postopka iz revizijskega poročila Financiranje primerne porabe občin, poročevalec: Boštjan Koritnik  

1.18. Predlog odgovora Računskemu sodišču Republike Slovenije o izvedenih ukrepih oziroma priporočilih v zvezi z revizijo vodenja regionalnega razvoja, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.19. Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije glede nameščanja oseb na varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov na podlagi sodnih odločb, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.20. Predlog odgovora na priporočilo Zagovornika načela enakosti glede dostopnosti in brezplačnosti testiranja na COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.21. Predlog sklepa o razporeditvi pravic porabe v letu 2022 (MF, FURS), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.22. Predlog spremembe vrednosti namenskega premoženja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.23. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost preko načrtovanih pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.24. Predlog za uvrstitev novega projekta 3340-21-0175 Istrski kulturni center Izola v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.25. Letno poročilo Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.26. Poročilo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.27. Poročilo o izvedenih priporočilih po končanju revizijskega postopka »Ravnanje z nepremičninami št. 320-10/2015/82«, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.28. Poročilo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.29. Predlog stališča do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij - Naši odpadki, naša odgovornost: Pošiljke odpadkov v čistem in bolj krožnem gospodarstvu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.30. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za tla do leta 2030: Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.31. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.32. Predlog stališča Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-45/21 Banka Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.33. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. januarja 2022 v Bruslju, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.34. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 17. januarja 2022 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.35. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za okolje 20. in 21. januarja 2022 v Amiensu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.36. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za energijo 21. in 22. januarja 2022 v Amiensu, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.37. Predlog za razveljavitev sklepa Vlade Republike Slovenije št. 54204-2/2021/7 z dne 18. 11. 2021, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.38. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazni Mednarodnega kazenskega sodišča, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.39. Predlog uredbe o ratifikaciji Sprememb Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) ter dodatka (EP CUV), dodatka F (EP APTU) in dodatka G (EP ATMF) , poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.40. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Dežele Koroške, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.41. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o ustanovitvi Večnacionalnega helikopterskega centra za usposabljanje v okviru Evropske obrambne agencije (EDA), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.42. Informacija o nameravanem podpisu projektnega dogovora med članicami projekta ter upravnih dogovorov med članicami projekta in Združenimi državami Amerike, Kanado in Norveško v okviru PESCO projekta Vojaška mobilnost, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.43. Informacija o podpisu Spremembe Memoranduma o soglasju o načelih za ustanovitev in delovanje DECI bojne skupine Evropske unije, ki bo na voljo Evropski uniji v drugi polovici leta 2021 in Spremembe Tehničnega dogovora o podpori pri usposabljanju in uporabi bojne skupine, ki bo na voljo Evropski uniji v drugi polovici leta 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.44. Informacija o poteku oblikovanja Ciljev zmogljivosti Nata 2021 za Republiko Slovenijo, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.45. Enaindvajseto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene), poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.46. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski videokonferenci o okolju in prometu 14. januarja 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.47. Informacija o obisku ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec od 16. do 19. januarja 2022 v Dubaju, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.48. Informacija o delovnem obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu pri slovenski skupnosti 14. januarja 2022 v Dobrli vasi in Velikovcu, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.49. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, poročevalec: Janez Poklukar   

1.50. Predlog stališča o mnenju Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.51. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanjih Delovne skupine za digitalizacijo gospodarstva Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj v prvi polovici leta 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.52. Predlog odgovora na pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter za oceno ustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan    Gradivo

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan    Gradivo

2.3. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu od 5. 1. 2022 do 11. 1. 2022, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

3. Predlog zakona o cestah – prva obravnava, Poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4. Predlog zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu – prva obravnava, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

6. Predlog zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

6A. Predlog uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

6B. Predlog odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

6C. Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

8. Predlog za določitev višine vplačila sredstev v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

9. Informacija o članih strokovnih komisij, ki so sodelovali v postopkih javnih razpisov in javnih pozivov iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, ter poročilo o dodelitvi sredstev nevladnim organizacijam za obdobje 2020 in 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik

10. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

10.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Sprememba poslovnega načrta družbe 2TDK za obdobje od leta 2021 do leta 2023 in Poslovni načrt družbe 2TDK d. o. o. za obdobje od leta 2022 do leta 2024, poročevalec: Jernej Vrtovec

10.2. Skupščina družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica d. o. o. za leto 2020 in Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica d. o. o. za leto 2020, imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022 in 2023, pokrivanje bilančne izgube, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

10.3. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – odplačni prenos lastninske pravice nepremičnega premoženja na Republiko Slovenijo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

11.1. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Carigradu

11.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

11.3. Predlog imenovanja člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa – predstavnik uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe

11.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

11.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana

11.6. Predlog imenovanja članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

11.7. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana

11.8. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije

11.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Nadzorni svet javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija

11.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Hiša za otroke

11.11. Predlog razrešitve in imenovanja člana Nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za vključevanje tujcev

11.13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

11.14. Predlog za ustanovitev Medresorske delovne skupine za pripravo Strategije kibernetske varnosti in akcijskega načrta

11.15. Predlog javnega poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje in Ljubljana

11.16. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča s parc. št. 682, k. o. 432 Spodnje Jablane na Občino Kidričevo

11.17. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin v k. o. 1796 Cesta

11.18. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Kranjska Gora

11.19. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Komen

11.20. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parcelah v k. o. 699 Hočko Pohorje v lasti Univerze v Mariboru in uporabi Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

11.21. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist s služnostnim zavezancem

11.22. Predlog ukinitve statusa javnega dobra za zemljišča v k. o. 1696 Rudnik

11.23. Predlog določitve vsebine izbrisnega dovoljenja za izbris vknjižene pravice prepovedi odtujitve na parcelah v k. o. 2219 Kred

12. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

12.1. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o pooblastitvi Državnega odvetništva Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. II U 6/2022, poročevalka: dr. Simona Kustec