Skoči do osrednje vsebine

78. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji in predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje. Sprejela je tudi Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, podala usmeritve za pripravo proračunov za leti 2022 in 2023 ter se seznanila z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov.

Vlada si prizadeva s predlaganimi rešitvami predloga novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona v praksi. Glavno vodilo pri pripravi sprememb je učinkovitejše delovanje policije kot celote.

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje.  S predlaganimi dopolnitvami se  določa normativna podlaga za vknjižbo služnosti v javno korist na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir ne glede na morebitno že vknjiženo prepoved odtujitve ali obremenitve na posameznem zemljišču.

Vlada je na današnji redni seji sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom (SD) za pogodbeno leto 2021. Skupni finančni učinki SD za leto 2021 znašajo dobrih 25 milijonov evrov v deležu Obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Z namenom začetka priprave proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti se je vlada seznanila z osnutkom Proračunskega memoranduma 2022 - 2023. Ob upoštevanju zgornje meje skupnih odhodkov, ki jih določa odlok, se v predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2022 lahko med proračunske uporabnike razporedi do 13,3 milijarde evrov, v predlogu proračuna za leto 2023 pa do 13,06 milijarde evrov. Cilj je, da se ob predvidenih prihodkih državnega proračuna postopno znižuje primanjkljaj državnega proračuna na 4,9% BDP v letu 2022 in na 3,6% BDP v letu 2023. S tem bi se po obdobju epidemije, v katerem veljajo izjemne okoliščine za odstop od fiskalnih pravil, zastavila pot za postopno uravnoteženje državnega proračuna.

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s predlogom Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter za podpis pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika. Z dogovorom se uresničujeta tudi dva ukrepa Sveta vlade za debirokratizacijo in sicer: premik izplačilnega dne, s čimer bo zagotovljen sproten obračun in izplačilo plač povsod v javnem sektorju ter sprememba obračunov povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, s katerim se odpravlja administrativna ovira ter se hkrati zagotavlja enaka obravnava vseh javnih uslužbencev.