Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti in s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih.

S predlaganimi amandmaji se odpravlja pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene po sprejemu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti na Vladi Republike Slovenije (RS), sledijo pa tudi pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije (DZ RS). Predlogi amandmajev vsebinske narave se med drugim nanašajo na svetovalce za begunce, dodatne določbe za očitno neutemeljeno prošnjo in nevarnost pobega, pravice oseb z mednarodno zaščito in podatke v uradnih evidencah o prosilcih za mednarodno zaščito in osebah z mednarodno zaščito.
Predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih se med drugim nanašajo na določitev Državnega zbora kot pristojnega organa za odločanje o uporabi 10.b člena, jasnejšo opredelitev relevantnosti mednarodnih in medvladnih organizacij, katerih informacije Ministrstvo za notranje zadeve upošteva pri spremljanju informacij o stanju na področju migracij, strokovno komisijo, pred katero bo tujec opravil obvezni preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, in zagotovitev pravne podlage za uporabo razpoložljivih biometričnih podatkov (prstni odtisi in podoba obraza) dovoljenja za prebivanje in potnega lista za tujca.

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS soglašala s predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G).
Predlagan je amandma k 2. členu ZV-1G, ki se nanaša na posege na vodnih in priobalnih zemljiščih. Posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih se bodo tako ponovno uredili v enem členu, in sicer z dodanimi spremembami in dopolnitvami. Zdaj so posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih urejeni v 37. členu Zakona o vodah, po ZV-1G pa so bili posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih urejeni ločeno, in sicer v 37. členu (posegi na vodna zemljišča) in novem 37.a členu (posegi na priobalnih zemljiščih).
Predlagani amandma sledi dopolnitvi Poslovnika Vlade Republike Slovenije, v skladu s katerim lahko ministrstvo na vloženo besedilo, ki ga sprejema Državni zbor, predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade.

Vlada je na seji odbora soglašala tudi s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu.
S predlaganim gradivom se sledi določbam Poslovnika Vlade Republike Slovenije, iz katerih izhaja, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor Republike Slovenije, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmajev le ob soglasju vlade.
Amandmaji so pripravljeni na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe DZ RS in so večinoma redakcijske ali nomotehnične narave. Nekateri predlagani amandmaji odpravljajo neusklajenost materialnih in prekrškovnih določb zakona, nekateri pa se dotikajo varstva osebnih podatkov.