Skoči do osrednje vsebine

S preventivo nad trgovanje z ljudmi, pomoč žrtvam s krizno in varno namestitvijo ter programom reintegracije

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2013 razglasila 30. julij za svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Trgovina z ljudmi je zelo kompleksen pojav, s katerim se lahko uspešno spopadamo le s sistematičnim in multidisciplinarnim pristopom ter s sodelovanjem različnih deležnikov na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Zato se letošnja obeležitev svetovnega dneva boja proti trgovini z ljudmi osredotoča prav na strokovnjake, ki pri svojem delu prihajajo v stik s tem pojavom.
Logotip vladne kampanje boja proti trgovanju z ljudmi

30. julij je svetovni dan boja proti trgovanjuz ljudmi

Trgovina z ljudmi je zelo kompleksen pojav, s katerim se lahko uspešno spopadamo le s sistematičnim in multidisciplinarnim pristopom ter s sodelovanjem različnih deležnikov na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Zato se letošnja obeležitev svetovnega dneva boja proti trgovini z ljudmi osredotoča prav na strokovnjake, ki pri svojem delu prihajajo v stik s tem pojavom. To so tako organi preiskovanja in pregona kaznivih dejanj trgovine z ljudmi kot tudi zaposleni v različnih sektorjih, ki so vključeni v prepoznavo možnih žrtev trgovine z ljudmi ali v nudenje pomoči le-tem.

V Sloveniji na področju preprečevanja trgovine z ljudmi in boja proti njej na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije že od leta 2003 neprekinjeno deluje Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, ki jo sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, vladnih služb in uradov, pri njenem delu pa sodelujejo tudi predstavniki Specializiranega državnega tožilstva, Državnega zbora ter nevladnih organizacij in humanitarnih organizacij.

Tudi v letu 2019 je država na področju boja proti trgovanju z ljudmi izvedla nekaj pomembnih aktivnosti, ki utrjujejo našo zavezanost delovanju na tem področju.

V sklopu preventivnih dejavnosti so bile v ospredju štiri ciljne skupine, in sicer širša javnost, ciljne rizične skupine, potencialni uporabniki storitev in strokovna javnost. V ta namen je Vlada RS sofinancirala pet projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v skupni vrednosti 30.000 evrov. Izvedena so bila tudi vsa načrtovana redna letna usposabljanja javnih uslužbencev, katerih delo se navezuje na problematiko trgovine z ljudmi, v okviru projekta, ki ga je financiralo Ministrstvo za zdravje, pa je bilo v lanskem letu izvedeno tudi ozaveščanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev.

Na področju odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj trgovine z ljudmi se ugotavlja, da v Sloveniji še vedno prevladuje izkoriščanje žrtev trgovanja za namen spolnih zlorab. Policija je v letu 2019 obravnavala 13 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi zoper 14 fizičnih oseb ter identificirala sedem žrtev trgovine z ljudmi. Specializirano državno tožilstvo je v preteklem letu podalo dva obtožna akta zoper devet fizičnih oseb, sodišče pa je izdalo obsodilne sodbe zoper štiri obdolžence.

Pomoč in zaščito za žrtve trgovine z ljudmi sta v okviru projektov, ki jih sofinancirata Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, tudi v letu 2019 izvajala Slovenska karitas in Društvo Ključ. V krizno namestitev so bile nameščene štiri osebe, v varni prostor pa dve. S pomočjo sredstev iz EU Sklada za notranjo varnost se od januarja 2019 izvaja tudi dvoletni projekt (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi, v katerega je bilo vključenih šest oseb. Vlada RS (UOIM) že več let sofinancira tudi projekt PATS, v okviru katerega poteka prepoznava potencialnih žrtev trgovine z ljudmi v postopkih priznanja mednarodne zaščite.