Skoči do osrednje vsebine

26. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter Uredbo o izrabljenih vozilih.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij. Sprememba se nanaša na 5 občin. Ugotovljeno je bilo, da imamo v Sloveniji 90 občin, ki jih uvrščamo med obmejna problemska območja. Glede na leto 2017 ni nobena občina izgubila statusa, pridobilo ga je pa 5 občin. Občine Dornava, Tišina in Žirovnica so pridobile status zato, ker je tam gostota poselitve padla pod slovensko povprečje. Občina Poljčane zato, ker se ji je zmanjšal koeficient razvitosti občine ter občina Rogaška Slatina, ker neposredno meji na obmejna problemska območja, zato posledično z ostalimi občinami tvori sklenjeno obmejno problemsko območje v Posotelju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji in Uredba o izrabljenih vozilih

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji ter Uredbo o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih. S spremembo obeh uredb se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi.

S spremembo Uredbe o Izrabljenih vozilih je uveljavljena sprememba prvega odstavka 6. člena Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih, v skladu s katero morajo države članice zagotoviti vse potrebno, da se vsa izrabljena vozila skladiščijo (tudi začasno) in obdelujejo skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki, ki je določena v Uredbi o odpadkih.

V obeh uredbah je ukinjena poročevalska obveznost države članice za predložitev triletnega poročila o izvajanju direktive. V skladu s spremembo se poročevalska obveznost nanaša samo na podatke o doseganju okoljskih ciljev, podrobno pa je določen način poročanja teh podatkov. Spreminja se rok, v katerem mora Ministrstvo za okolje in prostor poročati Komisiji EU o doseženih okoljskih ciljih, določenih za zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, doseženih stopnjah recikliranja in o tem, ali so bili doseženi okoljski cilji glede učinkovitosti recikliranja.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor