Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 26. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – normativni del, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.6. Informacija o predvidenem modelu izvedbe projekta Potniški center Ljubljana, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.7. Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2019, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.8. Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Kastelec-Petrinje 22. in 23. aprila 2020, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.9. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za družbo GeoFly GmbH, Magdeburg, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.10. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z namestitvijo repatriiranih oseb in ustanovitvijo doma za priseljevanje, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.11. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 42. člena, prvega odstavka 44. člena, drugega odstavka 44.a člena, četrte alineje drugega odstavka 44.c člena, četrtega in petega odstavka 44.f člena, drugega odstavka 44.i člena in drugega odstavka 44.j člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, poročevalec: Tomaž Gantar 

1.12. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2019, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 Vračanje narave v naša življenja, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 20. julija 2020 v Bruslju, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju sveta COMPET (Raziskave) 21. julija 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 17. julija 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrski konferenci o učinkovitem boju proti trenutnim migracijskim izzivom na vzhodni Sredozemski poti 22. in 23. julija 2020 na Dunaju, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.19. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.20. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, poročevalec: Tomaž Gantar   

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim odzivom predsednika vlade do evropskega komisarja za gospodarstvo, poročevalec: Peter Šuhel  

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s prometom v trgovini v času COVID-19, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec  

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z medijskimi kršitvami, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s posledicami pandemije COVID-19 na zabavno industrijo, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zdravstveno blagajno, poročevalec: Tomaž Gantar   

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem Univerzitetno kliničnega centra Maribor, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z odzivom na aktualna dejanja predsednika vlade Madžarske Viktorja Orbána, poročevalec: dr. Anže Logar

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varnostjo in 5G, poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi s kolinami, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ustanovitvijo Srednje policijske šole v Tacnu, poročevalec: Aleš Hojs    

1.32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zakonom o amnestiji, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič   

1.33. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ničnostjo arbitražne odločbe, poročevalec: dr. Anže Logar

1.34. Predlog odgovora na pobude državnega svetnika Bogomirja Vnučca s področja urejanja prostora in gradnje objektov z namenom oživitve gospodarskih aktivnosti, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19 

2.1. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

3A. Predlog soglasja glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina njenega plačila - frekvence v pasovih 2100 MHz FDD, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

3B. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in razlogov za izpodbijanje revizijskih razkritij k Osnutku revizijskega poročila Zbirna bilanca stanja Proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2019, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

4.5. Predlog sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti

4.6. Predlog razrešitve in imenovanja članov Upravnega odbora ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti

4.7. Predlog imenovanja nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

4.8. Predlog imenovanja člana Sveta javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

4.9. Predlog imenovanja člana Sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje

4.10. Predlog imenovanja slovenske predstavnice v upravnem odboru Eurimages

4.11. Predlog soglasja k imenovanju Zdravstvenega sveta, poročevalec: Tomaž Gantar

4.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje

4.13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi in nalogah medresorske delovne skupine za učinkovito delo pristojnega organa pri izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo

4.14. Predlog določitve obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega varstva, razdelitve sredstev ter predlog kriterijev za razdelitev sredstev

4.15. Predlog soglasja k izdaji Odredbe o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev

4.16. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v tožbi zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin

4.17. Predlog soglasja z vsebino izbrisnega dovoljenja na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Brda št. C2130-2130-14R213003

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog Odloka o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike, poročevalec: Aleš Hojs

5.2. Predlog odgovora na drugopis popravljene in dopolnjene tožbe tožeče stranke v upravnem sporu, ki se vodi pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije pod opr. št. I U 704/2020-3 zoper sklep Vlade Republike Slovenije št. 01415-17/2020/3 z dne 16. 4. 2020, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

5.3. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zaradi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine ter zaradi oblastnega omejevanja podjetij pri nastopanju na trgu s posamičnimi akti in dejanji , poročevalec: Jernej Vrtovec