Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020 – 2023 spremenila projekt »Sanacija zemljine vrtcev Mehurček in Živ Žav v Celju«. S sanacijo zemljine vrtcev Mehurček in Živ Žav v Celju bodo zagotovljeni pogoji za varno izvajanje izobraževanja predšolskih otrok.

Izhodiščna vrednost sanacije zemljine vrtcev Mehurček in Živ Žav je bila prvotno ocenjena v vrednosti 435.000,00 evrov. Vrednost projekta se je po novelaciji investicijskega programa povečala na skupno vrednost 627.714,40 evrov z DDV. Do razlike v vrednosti nekaterih stroškov je prišlo zlasti zaradi stroškov predelave onesnažene zemljine, dobave nove neonesnažne zemljine in zahtev po izdelavi dodatnih elaboratov, ki jih mora izvajalec del pripraviti na gradbišču (posebne zahteve proti prašenju zaradi onesnažene zemljine). Investicija bo predvidoma zaključena do 30. 10. 2020. S sanacijo zemljine na igriščih vrtcev Mehurček in Živ žav bodo zagotovljeni pogoji za varno in zdravju neoporečno izvajanje dejavnosti izobraževanja predšolskih otrok v skupaj 19 oddelkih, oz. približno 250 otrok letno.
Cilji za izboljšanje stanja okolja na območju teh dveh vrtcev so:
- znižati vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih otroških igrišč vrtcev Zarja – Enota Živ žav in Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje pod mejne vrednosti, določene s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednostnih nevarnih snovi v tleh;
- zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam v vrtcu in
- preprečiti oziroma omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolje.

Vlada RS je na seji odbora dala soglasje k Letnemu poročilu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2019, ki ga je Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije sprejel na 1. redni seji dne 22. 4. 2020. Hkrati je Vlada dala soglasje, da čisti poslovni izid v znesku 583.414,80 evra ostane nerazporejen, kot je predlagal Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije na 1. redni seji dne 22. 4. 2020.
Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije v 23. členu določa, da upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije sprejme letno poročilo ter ga skupaj z revizijskim poročilom predloži v soglasje ustanoviteljici oziroma Vladi Republike Slovenije, ki na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije in 3. člena odloka izvaja ustanoviteljske pravice in obveznosti.
Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije je na 1. redni seji dne 22. 4. 2020 sprejel revidirano Letno poročilo Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2019. Iz poročila je razvidno, da je zavod ustvaril 8.550.542,84 evrov prihodkov, odhodki so znašali 7.929.572,92 evrov, tako da je razlika med prihodki in odhodki znašala 620.969,92 evrov. Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije je predlagal, da čisti poslovni izid poslovnega leta v višini 583.414,80 evrov ostane nerazporejen. Čisti poslovni izid v letu 2019 je nastal v največji meri zaradi nerealiziranih predvidenih nabav opreme za hotel Brdo, ki jih bo potrebno realizirati v letih 2020 in 2021 pred zaključkom obnove hotela. Predlog je, da se sredstva kot nerazporejena obdrži za ta namen.
Revizijska družba GM revizija plus d.o.o. je ocenila, da je letno poročilo zavoda v vseh bistvenih pogledih resnična in poštena predstavitev finančnega stanja, ki je usklajeno s slovenskimi računovodskimi standardi.