Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah Zakona o voznikih – skrajšani postopek, Poročevalec: Jernej Vrtovec

1. Deveto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju2010–2019 za leto 2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravnikamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v občini Sežana, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v imenu zavoda »Listina raznolikosti Slovenije«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Potrditev predloga najustreznejše rešitve v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Lendava–Ljutomer, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog za oblikovanje enomesečnih strateških zalog medicinsko-tehničnih sredstev ter ukinitev Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

11. Predlog spremembe projekta 2550-20-0023 Sanacija zemljine vrtcev Mehurček in Živ Žav v CE v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

11A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za okolje 13. in 14. julija 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Izhodišča za udeležbo ministra Zvonka Černača na Političnem forumu Združenih narodov za trajnostni razvoj na visoki ravni in predstavitev drugega prostovoljnega nacionalnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja Slovenije (v okviru Agende 2030) 10. julija 2020,Poročevalec: Zvonko Černač

13. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 14. julija 2020 v Zagrebu, Poročevalec: Jernej Vrtovec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nedelovanjem protikorona garancijske sheme v praksi, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z ukinitvijo kredita za hibridna vozila, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak