Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji Odbora za gospodarstvo sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2019.

Vlada je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA, na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 23. korespondenčni seji dne 26. 3. 2020.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2019 so bile na He Boštanj v izvajanju rednih vzdrževalnih del na akumulacijskem bazenu. Izvajale pa so se tudi aktivnosti usklajevanja in dokončanja primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljavca DRSV. Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela in še to v minimalnem obsegu. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2019 121.055,69 evrov. Na območju akumulacijskega bazena HE Krško je v letu 2019 potekala izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Pijavško ter izgradnja ureditev v priobalnem pasu potoka Brestanica z izvedbo parkirišč ob SŽ postaji Brestanica. Vsa navedena dela so zaključena. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2019 180.138,70 evrov.
Investicija HE Brežice se je v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi zaključevanja gradnje nedeljive infrastrukture ter načrtovanja in izgradnje vodne infrastrukture. Izgradnja v letu 2019 je potekala v obsegu dokončanja izgradnje poplavno varnostnih ureditev na reki Krki v Krški vasi in Velikih Malencah in zavarovanja mostnih opornikov mostu preko reke Save v Brežicah, načrtovanje dokončanja izgradnje ureditev poplavne varnosti na preostalih pritokih na območju HE Brežice, sočasno pa so se izvajala tudi dela odprave pomanjkljivosti na akumulacijskem bazenu HE Brežice s strani izvajalca del. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar - december 2019 2.384.909,83 evrov.
Aktivnosti investicije na območju HE Mokrice so se pričele v letu 2018. V letu 2019 se je odvijal le manjši obseg aktivnosti zaradi ne-pridobljenega okoljevarstvenega soglasja.

Vlada je na današnji seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila nov projekt Twinning Srbija – Upravljanje migracij in azila.
Cilj projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, ki ga je razpisala Evropska komisija, je prispevati h krepitvi upravljanja migracij in azilnega sistema prek nadaljnjega prilagajanja nacionalne z evropsko zakonodajo na področju migracij in azila, ter vzpostavitev podpornih in nadzornih mehanizmov na tem področju, vključno z vzpostavitvijo sistema sodelovanja z evropskimi in drugimi mednarodnimi institucijami. Projekt bo prispeval tudi k vzpostavitvi sistema za črpanje evropskih sredstev, tako z zakonodajo kot implementacijskimi mehanizmi. Slovenija bo projekt izvajala kot sodelujoča partnerica z vodilno Švedsko in sodelujočo Nizozemsko in bo trajal eno leto. Njegova vrednost je milijon evrov, delež Slovenije znaša 209.702 evrov.
Srbija je ena ključnih držav v regiji za obvladovanje migracij na zahodnobalkanski poti. Slovenija je že dalj časa dejavno vključena v reševanje problematike, povezane s povečanim migracijskim tokom.

Iskalnik