Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 8. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na sklepe Komisije Državnega sveta kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejete na 6. izredni seji dne 21. 4. 2020, v zvezi seznanitvijo in obravnavo odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b. drugega odstavka 20.a člena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Predlagatelj: minister za finance

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih voriv energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Dravinje v občini Zreče, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

5. Predlog letnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2020 in poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

6. Predlog letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

7. Predlog dodatka št. 1 h Koncesijski pogodbi o izvajanju nalog javne službe v Kobilarni Lipica št. C2130-20-080008 z dne 29. 1. 2020, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

8. Letno poročilo javnega podjetja Infra izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o. za leto 2019,– DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije z Inštitutom Max von Laue - Paul Langevin (ILL), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

12. Poročilo o zaključku pogajanj in sodelovanju Republike Slovenije pri 19. polnitvi Mednarodnega združenja za razvoj, Predlagatelj: minister za finance

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s čezmejnimi plačilnimi transakcijami proračunskih uporabnikov v letu 2019, Predlagatelj: minister za finance

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vračili plačanih davkov davčnim zavezancem, Predlagatelj: minister za finance

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s postavitvijo objektov na različnih zemljiščih, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

16. Predlog odgovora na vprašanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede poteka in financiranja projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, ter zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi s 102. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Predlagatelj: minister za finance

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z likvidnostjo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z novimi naložbami, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nabavo blaga oz. živil slovenskih ponudnikov, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

21. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prestrukturiranjem gospodarstva, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo