Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 je Vlada RS na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve uvrstila projekt »Spodbujanje filmske in avdiovizualne dejavnosti - SFC 2020–2021«.

Projekt »Spodbujanje filmske in avdiovizualne dejavnosti - SFC 2020-2021« vsebuje večje število manjših projektov, ki jih bo v letih 2020 in 2021 sofinanciral Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije. Projekti so bili na podlagi določb Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ter Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra izbrani na javnih razpisih oziroma javnih pozivih.
Celotna vrednost projekta za obdobje 2020-2021 znaša 3.147.658,01 EUR. Slovenski filmski center bo iz državnega proračuna projekt financiral v višini 837.994,71 EUR, od tega 623.862,71 EUR v letu 2020 in 214.132,00 EUR v letu 2021. Sredstva za ta namen so v proračunu Ministrstva za kulturo zagotovljena na proračunski postavki – Slovenski filmski center. Preostali del bo sofinanciran iz zasebnih sredstev oz. koprodukcijskih virov.

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada sklenila, da v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 uvrsti tri projekte skupine projektov »Projekti ERA s področja človeških možganov in grafena«. Gre za projekte: Laserska izdelava grafenskih elektrod, Električno vodeni feromagnetizem v polprevodnikih in Premazi in hibridi za zaznavanja tlaka. V okviru projektov se izvaja financiranje znanstvenoraziskovalnega dela.
Skupna vrednost vseh je 3.076.044 evrov, od tega znaša skupna vrednost slovenskega dela projektov 627.600 evrov. Izbrani projekti se sofinancirajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju, ki jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sklene s prijavitelji.
Namen sofinanciranja izvajanja transnacionalnih raziskovalnih projektov je vzpostavljanje Evropskega raziskovalnega prostora, ki je ključen za doseganje sinergij razpršenih nacionalnih politik in instrumentov financiranja na področju raziskav in inovacij. S sodelovanjem v različnih podpornih aktivnosti, delno financiranih s strani Evropske komisije, bodo tako vzpostavljeni predpogoji za aktivno in polnopravno sodelovanje slovenskih raziskovalnih organizacij in posameznikov v EU kontekstu.

Na odboru je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila tudi projekt Tehnična pomoč za zbiranje podatkov v zvezi s polnilnimi mesti za alternativna goriva in vzpostavitev edinstvenih identifikacijskih kod za e-mobilnost.
Namen projekta je:
- razviti pristop za vzpostavitvi identifikacijskih oznak e-mobilnosti (v nadaljevanju ID kode) za operaterje polnilnih točk in ponudnike storitev e-mobilnosti ter zbrati ID kode, ki so že v uporabi;
- razviti pristop in vzpostaviti enotno bazo za izmenjavo informacije o ID kodah za e-mobilnost v in med državami članicami;
- obvezno zbrati manjkajoče podatke in zagotoviti, da so vsi podatki o polnilni infrastrukturi za električno energijo in vodik na voljo prek nacionalnih dostopnih točk ter neobvezno za stisnjeni zemeljski plin (CNG), utekočinjeni zemeljski plin (LNG), utekočinjeni naftni plin in biogoriva.
Končni cilj projekta je večja ozaveščenost potrošnikov in uporaba alternativnih goriv v prometu z nudenjem boljših informacij o lokaciji in razpoložljivosti infrastrukture za alternativna goriva ter podpora strukturiranemu razvoju trga s pomočjo razvoja celovitega EU pristopa za dodelitev ID kod za trajnostno mobilnost. Tako se pričakuje da bo leta 2021 delovala enotna internetna aplikacija, na kateri bo možno videti vse točke po Sloveniji, kjer bo možno uporabiti polnilnice na alternativna goriva.
V skladu s Sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev za tehnično pomoč so upravičeni stroški celotnega projekta 3.703.500 EUR, na podlagi katerih je ocenjena višina EU prispevka 3.000.000 EUR. MZI je v prijavi projekta upravičene stroške ocenilo v višini 193.500 EUR, za kar je predvideno 80% sofinanciranje, kar predstavlja 154.800 EUR EU sredstev. Lastna udeležba v višini 20 % upravičenih stroškov oz. 38.700 EUR ter ocenjeni strošek DDV za zunanje storitve v višini 28.710 EUR skupaj znašajo 67.410 EUR. Obdobje izvajanja aktivnosti je od 1. januar 2020 do 31. decembra 2021, zadnja plačila bodo izvedena še v letu 2022.