Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 4. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Gradbenega zakona, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog aneksa št. 6 h koncesijski pogodbi št. 35503-30/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 na delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

4. Predlog odločbe o prenehanju koncesije za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci, podeljene z odločbo št. 35501-16/2019/4 z dne 18. 4. 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

5. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtine Be-2/04 za ogrevanje, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

6. Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o začasnih ukrepih glede načina prodaje gozdnih lesnih sortimentov zaradi epidemije COVID-19, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

7. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. Predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2020, Predlagatelj: minister za javno upravo

10. Predlog za uvrstitev projektov 3330-20-5004 Laserska izdelava grafenskih elektrod, 3330-20-5006 Električno vodeni feromagnetizem v polprevodnikih in 3330-20-5007 Premazi in hibridi za zaznavanja tlaka v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

11. Predlog za uvrstitev projekta 2430-20-0006 Tehnična pomoč za vzpostavitev ID kod za e-mobilnost in spremembo projekta 2430-17-0001 Upravna in tehnična infrastruktura 2018-2021 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

12. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti in trajanja projekta 1511-19-0004 Sanacija ogrevanja in hlajenja Gregorčičeva 25 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: generalni sekretar vlade

III. ZADEVE EU

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov EU za energijo 28. aprila 2020, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Predlog predhodnega stališča glede izvedbe svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

15. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luka Mesca v zvezi z zaščito zaposlenih pred novim koronavirusom, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

16. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega za odprtje prodajaln s hrano za živali, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo