Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada je na današnji dopisni seji odbora za gospodarstvo projekt nadgradnje železniške proge Ljubljana–Jesenice uvrstila v načrt razvojnih programov.

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrsti projekt »Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m.–2.faza«.

Glavna železniška proga št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. je del celovitega TEN-T omrežja. Obstoječa proga je v slabem tehničnem stanju. Večina remontov na progi je bilo izvedenih pred 30 leti. Omejena je prepustna zmogljivost proge, problem predstavljajo zastarele signalnovarnostne naprave, nagib proge, neustrezni dostopi na peronsko infrastrukturo, omejene koristne dolžine postajnih tirov, zagotavljanje taktnega voznega reda. Prav tako niso omogočeni sočasni uvozi vlakov.

Omejena zmogljivost proge se odraža v zamudah, ki jih je izjemno težko odpraviti (veriženje zamud), stabilnosti voznega reda ter daljših voznih časih. Prepustna zmogljivost obstoječe proge znaša 90 vlakov na dan na odseku Ljubljana–Kranj ter 80 vlakov na dan na odseku Kranj–Jesenice. Glede na projekcije bo proga zasičena v letu 2020.

Za zagotovitev zadostne kapacitete proge je potrebna nadgradnja obstoječe proge in pripadajočih objektov, sanacija železniškega predora Karavanke ter v končni fazi tudi delna dvotirnost.

Celotna investicijska vrednost glede na študijo variant in predinvesticijsko zasnovo znaša 1,7 mrd evrov. Investicije na progi Ljubljana–Jesenice–d.m. se bodo izvajale fazno. Prvi fazi (pripravi strokovnih podlag) sledi nadgradnja proge na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled (2. faza). Nadgradnjo na teh odsekih je potrebno izvesti prednostno predvsem zaradi slabega stanja zgornjega in spodnjega ustroja proge, vozne mreže in nosilnih konstrukcij, podpornih in opornih zidov, dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, železniških predorov Globoko in Radovljica, obstoječega nadvoza nad progo v območju železniškega postajališča Radovljica, zastarelih signalnovarnostnih naprav, nezavarovanih nivojskih prehodov, označenih le s prometnim znakom »Andrejev križ« ter neustreznih dostopov na peronsko infrastrukturo.

Cilj 2. faze je nadgraditi progo v skupni dolžini 22,38 km, tako da bo na teh odsekih dvignjena kategorija proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m). Z investicijo se bo na obravnavanih odsekih povečala prometna varnost in zmogljivost proge, zmanjšala se bo obremenitev okolja s hrupom, skrajšal se bo tudi potovalni čas vlakov.

Izhajajoč iz investicijskega programa za nadgradnjo glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled znaša ocenjena vrednost 2. faze 99.955.708 evrov. Izvedba del je predvidena do vključno leta 2023, financiranje pa je načrtovano s sredstvi državnega proračuna in sklada za podnebne spremembe.

Zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke je od oktobra 2020 do aprila 2021 predvidena popolna zapora gorenjske proge. Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da se hkrati v čim večji meri izvede tudi načrtovana nadgradnja odprte proge. S tem bi se optimiziralo čas in vire za izvedbo ter minimiziralo stroške, povezane z ovirami v železniškem prometu.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo