Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, ki ga je pred tem potrdil tudi nadzorni svet sklada.

Poslovni in finančni načrt sklada za leto 2019 je vsebinsko razdeljen na naslednja glavna področja:

 • programe za spodbujanje mednarodne mobilnosti - Ad futura in druge programe, ki imajo podlago v zakonu o štipendiranju,
 • programe, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike,
 • druge programe ali projekte, financirane iz drugih virov,
 • dejavnosti iz naslova pravic in obveznosti invalidov in delodajalcev,
 • dejavnosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca,
 • dejavnosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin.

Sklad bo v letu 2019 s svojimi programi še naprej spodbujal mednarodno mobilnost in v ta namen objavil razpise štipendij za izobraževanje v tujini, študijske obiske, udeležbo na tekmovanjih v tujini ter razpis v okviru Fulbright programa. Objavil bo tudi razpise, namenjene tujim državljanom za izobraževanje v Republiki Sloveniji. V letu 2019 želi sklad predvsem okrepiti sodelovanje z drugimi institucijami, ki delujejo na tem področju, ter z gospodarstvom, s ciljem izboljšanja obstoječih programov štipendiranja ter zaposlovanja štipendistov. Sklad bo nadaljeval z dodeljevanjem Zoisovih štipendij dijakom in študentom in štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na področju programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike, bo sklad v letu 2019 sodeloval z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Iz Evropskega kohezijskega sklada se bo sofinanciral program Tehnične podpore, medtem ko bodo ostali programi sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada. V letu 2019 bo sklad sodeloval tudi z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z učinkovitim izvajanjem pooblastil zakonodajalca in v okviru le-teh ter ohranjanjem prepoznavnosti si bo sklad na področju dejavnosti iz naslova pravic in obveznosti invalidov in delodajalcev tudi v letu 2019 prizadeval vzpodbujati delodajalce k ohranjanju zaposlenosti invalidov ter k dodatnemu zaposlovanju invalidov in prilagajanju delovnih mest.

Na področju dejavnosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca želi biti sklad tudi v letu 2019 prepoznan kot strokovna institucija, ki svojim upravičencem nudi kvalitetno storitev ter svetuje v postopkih. Cilji izvajanja dejavnosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalcev v letu 2019 so:

 • učinkovito izvajanje in tekoče zagotavljanje pravic upravičencem,
 • učinkovita izterjava,
 • zagotovitev finančne vzdržnosti.

Na področju dejavnosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin želi sklad v letu 2019 še povečati svojo prepoznavnost kot institucija, ki omogoča uveljavljanje pravice otrok do prejemanja nadomestila preživnine. Dolgoročno pa želi sklad skupaj z drugimi družbenimi dejavniki doseči ozaveščenost, da je pravica do preživnine temeljna pravica otrok, ki živijo v enostarševskih družinah. Cilja za izvajanje dejavnosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin v letu 2019 sta:

 • učinkovito izvajanje programa preživninskega sklada in tekoče zagotavljanje pravic upravičencem,
 • učinkovita izterjava dolžnikov.

Glede na celotne prihodke v letu 2018 so načrtovani prihodki za programe in delovanje sklada v letu 2019 višji za dva odstotka. V letu 2019 so načrtovani celotni odhodki sklada v višini 69.257.834 EUR, in sicer za programe sklada 63.749.283 EUR in za delovanje sklada 5.508.551 EUR. Načrtovani odhodki so višji za šest odstotkov v primerjavi s celotnimi odhodki leta 2018.

Načrtovani odhodki za izvajanje programov sklada so namenjeni izvajanju programov za spodbujanje mednarodne mobilnosti - Ad futura, programov in projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev in programov štipendiranja na podlagi zakona, ki ureja štipendiranje in za izvajanje programa jamstvenega sklada za poravnavo obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, izvajanje programa preživninskega sklada za izplačila poravnave obveznosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin namenjen otrokom, ki jim je pravnomočno določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo ter izvajanje programa invalidskega sklada z namenom vzpodbujanja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide.

Odhodki za delovanje sklada so v letu 2019 namenjeni za stroške dela, izdatke za blago in storitve ter investicijske odhodke. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v letu 2019 načrtuje, da bo na celotnem področju svojega poslovanja deloval z izravnanimi prihodki in odhodki ob predpostavki, da bodo načrtovani prihodki in odhodki v celoti realizirani.