GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) je osrednja civilna obveščevalno-varnostna služba, oblikovana po mednarodnem priznanju samostojne in suverene države Slovenije.

Med njene temeljne naloge sodi delovanje pri zaščiti nacionalnih interesov na varnostnem, političnem in gospodarskem področju oziroma zagotavljanje nacionalne varnosti. Temu je prilagojena tudi organizacijska sestava agencije. Področje dejavnosti in pristojnosti agencije, oblike sodelovanja z drugimi državnimi organi ter uveljavljene oblike nadzora nad njenim delom celovito zaokroži nacionalno varnostni program, ki ga sprejme državni zbor.

Agencija opravlja svoje delo pod nadzorom zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti ter javnosti, vzpostavljene pa ima tudi notranje nadzorne mehanizme, kar je značilnost sodobno urejenih varnostno-obveščevalnih služb v demokratičnih državah.

Razvoj agencije je usmerjen v oblikovanje moderne in dinamične službe, v kateri imajo pomembno vlogo uporaba sodobnih informacijskih in analitičnih metod ter najsodobnejše informacijske tehnologije, njeni razvojni oziroma strateški cilji pa so obenem usmerjeni v strokovni razvoj zaposlenih, razvijanje primerne organizacijske kulture ter v varčno in gospodarno uporabo materialnih virov.

Vodstvo

Vizija

Vizija agencije je zagotavljanje potrebnih informacij in izvajanje aktivnosti, ki bodo Republiki Sloveniji zagotovile varnost ter taktične in strateške prednosti pri uresničevanju nacionalnih interesov.

Nadzor nad delom Sove

V demokratičnih državah je delovanje varnostnih in obveščevalnih služb stalno nadzorovano, zlasti z vidika varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zakonitosti in strokovnosti njihovega dela. Tudi Republika Slovenija je del skupnosti demokratičnih držav, zato je delovanje njenih obveščevalnih in varnostnih služb pod drobnogledom več ustanov.

Sovo pri njenem delu nadzorujejo: varuh človekovih pravic, vrhovno sodišče, pristojna komisija državnega zbora, vlada, računsko sodišče in proračunska inšpekcija, javnost in informacijski pooblaščenec. Poleg zunanjih oblik je v agenciji zagotovljen tudi notranji nadzor.

Varuhu človekovih pravic, ki je pristojen za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, morajo slednji, med njimi tudi Sova, na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz njegove pristojnosti ter mu omogočiti izvedbo preiskave.

Sodni nadzor izvaja predvsem predsednik Vrhovnega sodišča, ki s pisno odredbo dovoljuje izvajanje posebnih oblik pridobivanja podatkov, opredeljenih v zakonu o Sovi. Agencija mora predsednika vrhovnega sodišča obvestiti o prenehanju uporabe posebnih oblik pridobivanja podatkov.

Pristojna komisija državnega zbora izvaja nadzor nad agencijo v skladu z Zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. Posebne pristojnosti ima komisija pri nadzorovanju zakonitosti uporabe posebnih oblik pridobivanja podatkov, saj ima vpogled v dokumentacijo o njihovi uporabi, lahko pa si ogleda tudi naprave in prostore, ki jih agencija pri tem uporablja. Komisija izvaja nadzor tudi z obravnavo celovitega poročila o delu in finančnem poslovanju agencije v preteklem letu ter programa dela za tekoče leto. Oba dokumenta ji v obravnavo predloži Vlada Republike Slovenije. Agencija vsake štiri mesece, po potrebi pa tudi zunaj tega roka, komisiji poroča o izvajanju svojih splošnih dejavnosti.

Vlada opravlja strokovni nadzor nad delom Sove s spremljanjem njenih aktivnosti in rezultatov dela. Agencija o svojih ugotovitvah obvešča predsednika vlade, kadar gre za zadeve iz njihove pristojnosti, pa tudi predsednika republike, predsednika državnega zbora in pristojne ministre. Podatke o svojih ugotovitvah posreduje tudi pristojnim ministrstvom in drugim organom državne uprave, da bi ti lahko za izvajanje svojih zakonitih pristojnosti predlagali ali sprejeli določene ukrepe. Agencija pripravlja informacije in analize s svojega delovnega področja tudi za potrebe Sveta za nacionalno varnost in delovnih teles državnega zbora za izvajanje nalog z njihovega delovnega področja.

Porabo proračunskih sredstev Sove nadzirata proračunska inšpekcija ministrstva za finance in računsko sodišče. Proračun agencije je javen.

Nadzor javnosti ni posebej opredeljen, izraža pa se predvsem v javnem mnenju o agenciji in medijski odmevnosti njenega dela. Vpogled javnosti v delo Sove omogoča tudi spletna stran agencije z objavljenim letnim pregledom aktivnosti agencije.

Temeljna naloga notranjega nadzora je ugotavljanje, ali so bili na ustrezen način izvedeni in dokumentirani vsi postopki, ki jih določajo zakon, podzakonski akti in druga navodila.