Skoči do osrednje vsebine

Gozdarski inšpektorji nadziramo izvajanje zakonskih določb več kot desetih materialnih predpisov, ki so kakor koli v zvezi z gozdom oziroma gozdnim prostorom. Naše najpomembnejše naloge so:

 • nadziranje vseh del v gozdovih in dokumentacije za izvajanje teh del;
 • nadziranje aktivnosti izvajalcev del, lastnikov gozdov in drugih uporabnikov gozda in gozdnega prostora;
 • nadziranje in spremljanje ukrepov za varstvo gozdov;
 • nadziranje sledljivosti gozdnih lesnih izdelkov;
 • preverjanje izpolnjevanja minimalnih pogojev za izvajalce del v gozdovih;
 • spremljanje uresničevanja splošnih delov gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov, ki jih pripravlja Zavod za gozdove Slovenije;
 • ukrepanje v primerih dejanj, ki niso zakonita ali so v nasprotju s podzakonskimi predpisi.

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora imamo gozdarski inšpektorji po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o prekrških v primeru kršitev predpisov pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v rokih, ki jih določimo;
 • izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških;
 • podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • predlagati pristojnemu organu sprejetje ukrepov;
 • odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera smo pooblaščeni z zakonom ali drugim predpisom.

 

Primeri izdanih odločb Inšpekcije za gozdarstvo