Skoči do osrednje vsebine

Katedra vojaških ved deluje kot organizacijska enota Centra vojaških šol ter izvaja vojaško izobraževanje in usposabljanje in znanstvenoraziskovalno delo na področju vojaški ved.

Sestava

  • učitelji vojaških ved

Naloge

  • Sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja obsega temeljno, osnovno in nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje. Zagotavlja sistematično in načrtno pripravo za začetne dolžnosti v vojaškem poklicu, stalno nadgrajevanje strokovne vojaške usposobljenosti, usposabljanje za značilne dolžnosti posameznega vojaškega poklica ter usposabljanje vojaških enot za učinkovito izvajanje nalog.
  • Sistem omogoča redne oblike izobraževanja in usposabljanja iz dela ter izobraževanje in usposabljanje ob delu in na daljavo. Po obsegu, organiziranosti in vsebini je prilagojen načrtovani strukturi in nalogam vojske ter zagotavlja takšno raven vojaške izobrazbe in usposobljenosti, ki omogoča gibljivost vojaškega kadra znotraj celotnega obrambnega sistema ter ponuja prehodnost civilnih poklicev v vojaške in nasprotno.
  • Katedra vojaških ved združuje nosilce predmetnih področij in predavatelje posameznih predmetov, ki izhajajo iz predmetnih področij, na vseh ravneh vojaškega izobraževanja (vojak, podčastnik, častnik, vojaški uslužbenec). Z njimi, pri izvedbi in razvoju procesa VIU, sodelujejo s posamezniki iz drugih enot vojske, katerim za izvajanje pedagoškega procesa omogočimo pridobitev ustrezne licence, pedagoške habilitacije, usposobitve, glede na nivo poučevanja. Tako so za posamezno predmetno področje oblikovani strokovni aktivi, katerih naloga je izdelati programe izobraževanja tako, da jih je skupaj z drugimi predmeti možno ustrezno akreditirati.