GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Kot nosilec urejanja prostora s področja upravljanja z vodami izdajamo smernice in mnenja v postopkih sprejemanja prostorskih aktov, to je državnih in občinskih prostorskih načrtov (DPN in OPN), ter v postopkih lokacijske preveritve. Vodimo postopke in izdajamo projektne pogoje ter vodna soglasja oz. mnenja za objekte, ki so državnega pomena ter za IED naprave.

Sodelujemo na tehničnih pregledih za vsa izdana vodna soglasja in mnenja. Izdajamo mnenja s stališča upravljanja z vodami v postopkih presoje vplivov na okolje v okviru pridobivanja okoljevarstvenih soglasij. Izdajamo mnenja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje v postopkih sprejemanja prostorskih aktov (za DPN in OPN) in drugih strateških aktov ter operativnih programov na državni ravni. Sodelujemo v postopku izdaje strokovnega mnenja za drugačno določitev meje priobalnega zemljišča.