Skoči do osrednje vsebine

Kot nosilec urejanja prostora s področja upravljanja voda izdajamo smernice in mnenja v postopkih sprejemanja prostorskih aktov, to je državnih in občinskih prostorskih načrtov (DPN in OPN), ter v postopkih lokacijske preveritve. Vodimo postopke in izdajamo projektne pogoje in vodna soglasja oziroma mnenja za objekte, ki so državnega pomena, ter za naprave IED.

Sodelujemo pri tehničnih pregledih za vsa izdana vodna soglasja in mnenja. Izdajamo mnenja z vidika upravljanja voda v postopkih presoje vplivov na okolje v okviru pridobivanja okoljevarstvenih soglasij. Izdajamo mnenja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje v postopkih sprejemanja prostorskih aktov (za DPN in OPN) in drugih strateških aktov ter operativnih programov na državni ravni. Sodelujemo v postopku izdaje strokovnega mnenja za drugačno določitev meje priobalnega zemljišča.