Skoči do osrednje vsebine

Poslanstvo Sektorja za razvoj in plan je doseganje ključnih ciljev upravljanja z vodami, to je vzpostavitvi in spodbujanju razvoja sodobnega in celostnega načrtovalsko-operativnega upravljanja voda. Pri tem si prizadevamo za zagotavljanje dobrega stanja voda, za zmanjšanje poplavne ali sušne ogroženosti ter za dobro stanje morskega okolja.

Pripravljamo strokovne in razvojne naloge za načrte upravljanja voda ter nudimo razvojno in strokovno podporo Uradu za upravljanje z vodami. Sodelujemo pri strokovnih preverjanjih skladnosti projektne dokumentacije in v postopkih sprejemanja prostorskih aktov. Prispevamo strokovne rešitve za potrebe izpolnjevanja mednarodnih in bilateralnih obveznosti Republike Slovenije na področju upravljanja voda.

Opravljamo naloge, povezane z varstvom pred škodljivim delovanjem voda, varstvom pred hidromorfološkimi obremenitvami voda in varstvom pred onesnaženjem voda ter naloge, povezane z rabo vodnega dobra in naplavin.

Oddelka sektorja