Skoči do osrednje vsebine

V Pravni službi vodimo in odločamo v pritožbenih postopkih zoper upravne odločitve organov v sestavi Ministrstva za zdravje, vodimo postopke v najzahtevnejših upravnih postopkih izdaje pooblastil za izdajanje zdravniških pregledov, pripravljamo oziroma sodelujemo pri pripravi interni aktov ministrstva, izvajamo koordinacijo glede varstva osebnih podatkov, sodelujemo pri pripravi stališč in koordinaciji v okviru predsodnih in predhodnih postopkov pred organi EU, Sodiščem EU in ESČP v sodelovanju s pristojnimi organizacijskimi enotami ministrstva glede na vsebinsko področje in Državnim odvetništvom RS ter spremljamo sodne postopke s področja zdravstva pred sodišči EU, pripravljamo in spremljamo izvajanje normativnega Programa dela Vlade RS ter vodimo Register predpisov Slovenije, koordiniramo IPP zadeve, notifikacijo direktiv EU, vodimo postopke v zvezi z ravnanjem z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki je v upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, sodelujemo pri pripravi aktov o ustanovitvi in statutov javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, opravljamo pravne preglede dokumentov oziroma gradiv v skladu z internim pravilnikom ministrstva in izvajamo pravno podporo organizacijskim enotam oz. organom v sestavi.

Pravna služba opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • pripravo odgovorov na tožbe, zahteve za revizijo, zahteve za izdajo začasnih odredb v okviru upravnega spora, razen zadev s področja dela direktoratov;
 • pravne preglede gradiv oziroma dokumentov v skladu z internim pravilnikom;
 • pravne preglede odgovorov na poslanska in novinarska vprašanja, kadar ne gre za strokovna pravna vprašanja;
 • vodenje oziroma odločanje v upravnih postopkih na II. stopnji s področja dela organov v sestavi ministrstva, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Javne agencije Republike Slovenije za medicinske pripomočke in zdravila in zbornic s podeljenimi javnimi pooblastili;
 • vodenje oziroma odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih s področja zdravstvenega zavarovanja, zdravil in postopkih izdaje pooblastil za izvajanje zdravniških pregledov;
 • razpolaganje z nepremičninami oziroma drugim opredmetenim premoženjem države, ki je v upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • sodelovanje in pripravo stališč in koordinacijo v okviru predsodnih in predhodnih postopkov organov Evropske unije (EU);
 • pripravo oziroma sodelovanje pri pripravi internih splošnih aktov, vključno s pripravo čistopisov;
 • koordinacijo glede varstva osebnih podatkov;
 • aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem integritete in preprečevanjem korupcije na ministrstvu;
 • notifikacijo direktiv Evropske unije;
 • vodenje Registra predpisov Slovenije;
 • pripravo in spremljanje izvajanja normativnega programa dela Vlade Republike Slovenije;
 • koordinacijo IPP-zadev, razen za sistemsko zakonodajo;
 • aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem integritete in preprečevanjem korupcije na ministrstvu;
 • spremljanje sodnih postopkov s področja zdravstva pred sodišči EU (Sodišče EU, Splošno sodišče, Sodišče EFTA in ESČP) in sodelovanje z Državnim odvetništvom Republike Slovenije, pripravo analiz, povzetkov in napotil za pristojne direktorate v zvezi s sodnimi postopki pred sodišči EU glede na potrebe ter pravno podporo direktoratom v zvezi s sodnimi postopki pred sodišči EU;
 • pravne preglede in pravno podporo organizacijskim enotam ministrstva v zvezi z razlago prava EU;
 • sodelovanje z notranjo organizacijsko enoto, pristojno za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, pri vseh mednarodnih vprašanjih in na področju prava EU;
 • pripravo aktov o ustanovitvi in statutov javnih zdravstvenih zavodov, vključno s čistopisi.