Skoči do osrednje vsebine


Sektor za razvoj tehnologije in projektov informatike v zdravstvu opravlja naloge, ki se nanašajo na načrtovanje, usklajevanje ter spremljanje informatizacije in digitalizacije v zdravstvu.

V sektorju opravljamo naloge, ki se nanašajo na:

 • projektno pisarno;
 • načrtovanje in spremljanje informatizacije in digitalizacije v zdravstvu;
 • skrbništvo pogodb za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema;
 • oddajo javnih naročil informacijske podpore (ob sodelovanju Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu);
 • pripravo vsebinskih podlag za predpise s področja dela sektorja;
 • zagotavljanje pravnih podlag za informatizacijo procesov in dogovore z Informacijskim pooblaščencem in drugimi pristojnimi institucijami;
 • pripravo projektov.

Digitalna preobrazba zdravstva je kompleksen in dolgotrajen proces, ki ne vključuje zgolj izbire tehnologije, aplikacij in rešitev, temveč gre celosten pristop k uvajanju sprememb, zagotovitev ustreznega znanja in kompetenc sodelujočim – multidisciplinarnim skupinam, ki bodo rešitve uvajale in sistematično skrbele za uspešno izvedbo digitalne preobrazbe.

Digitalna preobrazba zdravstva ima naslednje cilje:

 • finančna vzdržnost sistema – digitalizacija in poenotenje procesov zahteva manj kadra;
 • učinkovitost izrabe virov – hitrejši prenos in zmanjšanje večkratnih vnosov podatkov o pacientih;
 • razbremenitev kadrov – orodje za prepoznavanje govora, poenoten model administrativnih podatkov, brezpapirno poslovanje;
 • nove metode obravnave – obravnave na daljavo, telemedicinsko spremljanje;
 • izboljšanje kakovosti in varnosti obravnave – prenos informacij, manj administrativnih napak, možnost spremljanja kazalnikov kakovosti obravnave;
 • preglednost na področju čakalnih dob – nadgradnja sistema e-naročanja za zagotavljanje enega vira kakovostnih podatkov o čakalnih dobah;
 • spremembe modelov plačevanja storitev – uvedba modelov plačevanja za uporabo storitev zdravja na daljavo;
 • dostopnost zdravstvenega varstva – uporaba zdravja na daljavo za komunikacijo z zdravstvenimi delavci, dostopnost vseh pacientov do zdravja na daljavo, pacienti imajo do katerega koli zdravstvenega delavca, ki sodeluje v njihovem zdravljenju, varen in učinkovit elektronski dostop, hkrati pa lahko elektronsko opravijo vse storitve, ki jih je s kliničnega stališča mogoče izvajati brez fizične prisotnosti pacienta;
 • spremembe v organizaciji izvajanja zdravstvenega varstva – določitev nosilcev izvajanja zdravja na daljavo, organizacijske spremembe, mogoče zaradi uporabe elektronskih poti in olajšanega sodelovanja med zdravstvenimi delavci …

Sektor za razvoj tehnologije in projektov informatike v zdravstvu vodi in koordinira aktivnosti v okviru projekta Digitalne preobrazbe zdravstva, predvidenega v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje sredstev Sklada za okrevanje in odpornost.

Sektor za razvoj tehnologije in projektov informatike v zdravstvu v okviru projekta »eHealth for a Healthier Society«, s tehnično pomočjo Evropske komisije, v sodelovanju s širokim krogom deležnikov iz slovenskega zdravstva in ob vključevanju dobrih praks iz tujine pripravlja Strategijo digitalizacije slovenskega zdravstva, ki bo javno predstavljena v drugi polovici leta 2022.