Skoči do osrednje vsebine

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pristojno za delovno področje predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega in višjega šolstva in izobraževanja odraslih.

Za delovno področje visokega šolstva, znanosti in raziskovanja je pristojno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Za delovno področje športa je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Kazalo

1. Veljavni predpisi s področja izobraževanja

Skupni zakoni na področju izobraževanja

Zakoni na področju predšolske vzgoje

Zakoni na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja

Zakoni na področju srednješolskega izobraževanja

Zakoni na področju višješolskega izobraževanja

Zakoni na področju visokošolskega izobraževanja

Zakoni na področju izobraževanja odraslih

Temeljni predpisi na področju delovanja ENIC-NARIC centra

Predpisi na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju

2. Veljavni predpisi s področja znanosti

Zakoni, resolucije in programi

3. Veljavni predpisi s področja športa

Zakoni na področju športa

4. Predlogi predpisov

Predlogi predpisov s področja izobraževanja, znanosti in športa

5. Dokumenti na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Načrt dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ob pojavu epidemije

Načrt dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ob poplavah

Načrt dejavnosti MIZŠ ob jedrski ali radiološki nesreči

Načrt dejavnosti MIZŠ ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene

6. Drugi predpisi in dokumenti

Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v VIZ - 16. 10. 2020

Sklep o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21

Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih - 30. 10. 2020

Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v VIZ - 5. 11. 2020

Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji

Strategija kulture vedenja in vzgoje za trajnostno mobilnost v vzgoji in izobraževanju 2021-2024

Seznam predpisov

Veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja

Skupni zakoni

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI

Seznam vseh podzakonskih aktov, izdanih na podlagi ZOFVI, je dostopen tukaj na zavihku "Strokovni".

Podzakonski akti na podlagi ZUOPP-1

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZPIMVI

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZIMPVI

Ostali skupni podzakonski predpisi

Zakoni na področju predšolske vzgoje

Podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje

Zakoni na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o glasbenih šolah

Zakoni na področju srednješolskega izobraževanja

Podzakonski predpisi na področju srednješolskega izobraževanja

Zakoni na področju višješolskega izobraževanja

Podzakonski predpisi na področju višješolskega izobraževanja

Zakoni na področju visokošolskega izobraževanja

Podzakonski akti na področju visokošolskega izobraževanja

Ustanovitveni akti javnih visokošolskih zavodov

Ustanovitveni akti drugih javnih zavodov in agencije na področju visokega šolstva

Dvo- in večstranski dogovori

Zakoni na področju izobraževanja odraslih

Podzakonski predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih

Temeljni predpisi na področju delovanja ENIC-NARIC centra

Ostali predpisi, ki so povezani z delovanjem ENIC-NARIC centra

Podzakonski predpisi, povezani z dejavnostjo na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju

Podzakonski predpisi, povezani z izobrazbenimi pogoji na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju

Ostali predpisi, povezani s kadri na področju vzgoje in izobraževanja

Veljavni predpisi s področja znanosti

Zakoni, resolucije in programi

Kolektivne pogodbe

Ustanovitveni akti Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in javnih zavodov

Podzakonski predpisi na področju znanosti

Veljavni predpisi s področja športa

Zakoni na področju športa

Pozakonski predpisi na področju športa

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov s področja izobraževanja, znanosti in športa

  • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti - rok za pripombe na E-demokraciji je 19. 11. 2022 (pdf) dopis (pdf)
  • Predlog Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti - rok za pripombe na E-demokraciji je 23. 3. 2022 (pdf) dopis (pdf)
  • Predlog Pravilnika o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav - rok za pripombe na E-demokraciji je 11. 3. 2022 (pdf) dopis (pdf)
  • Predlog Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije - rok za pripombe: 17. 1. 2022 (pdf) dopis (pdf)
  • Predlog Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2021-2030 - javna razprava - rok za mnenja in predloge: 4. 8. 2021 (docx) dopis (docx) dopis (pdf)
  • Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti - 30. 7. 2021 (docx) obrazložitev (docx)
  • Predlog Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030 (docx) dopis (pdf)

Dokumenti na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo nosilci izdelave načrtov zaščite in reševanje sprejete načrte zaščite in reševanja javno predstaviti.

Drugi predpisi in dokumenti