Skoči do osrednje vsebine

V Službi za evropska sredstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na koordiniranje in nadzor pri pridobivanju in dodeljevanju evropskih sredstev. Usmerjamo načrtovanje in izvajanje postopkov za uspešno črpanje sredstev v okviru evropske kohezijske politike (EKP) in Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Na ministrstvu skrbimo za vzpostavitev in enotno delovanje sistema upravljanja in nadzora ter spremljanja in izvajanja projektov.

V sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami zastopamo usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU in na nacionalni ravni. Sodelujemo pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih predpisov, ki zagotavljajo skladnost z zakonodajo EU, pripravljamo interne dokumente ter nudimo strokovno pomoč notranjim organizacijskim enotam. Spremljamo izvajanje projektov in o tem poročamo EU. Med drugim zagotavljamo tudi, da so tako prejemniki sredstev kot ostala javnost seznanjeni z evropskimi sredstvi in njihovim vplivom.

Evropska kohezijska politika 2021-2027

Slovenija v finančnem obdobju 2021-2027 zasleduje 6 ciljev politik, od tega ministrstvo črpa sredstva EKP iz naslednjih ciljev politik:

 • Cilj politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT – od skupnih 727 milijonov evrov je ministrstvu na voljo 5,5 milijonov evrov
 • Cilj politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic – od skupnih 741 milijonov evrov je ministrstvu na voljo skoraj 188 milijonov evrov
 • Cilj politike 6: Evropa za pravični prehod - od skupnih 249 milijonov evrov je ministrstvu na voljo dobrih 8 milijonov evrov

  Razpisi EKP 2021-2027

  Navodila za izvajanje operacij EKP 2021-2027

  Seznam operacij EKP 2021-2027 

  Evropska kohezijska politika 2014-2020

  Programsko obdobje 2014-2020 se je zaključilo decembra 2023. Ministrstvo je črpalo sredstva EKP iz naslednjih prednostnih osi:

  Navodila ministrstva za izvajanje operacij EKP 2014-2020

  Navodila organa upravljanja

  Seznam operacij EKP 2014-2020

  • V pripravi

  Načrt za okrevanje in odpornost

  Ministrstvo deluje na naslednjih komponentah v sklopu posameznih razvojih področij:

  • Zeleni prehod, komponenta 2: Trajnostna prenova stavb (C1.K2) - od skupnih 1.359 milijonov evrov je ministrstvu na voljo 48,14 milijonov evrov
  • Digitalna preobrazba, komponenta 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2.K2) - od skupnih 307,4 milijonov evrov je ministrstvu na voljo 32,07 milijonov evrov
  • Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta 5: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici (C3.K5) - od skupnih 611,6 milijonov evrov je ministrstvu na voljo 77,5 milijonov evrov

   Seznam projektov NOO

   Najdete ga tukaj