Skoči do osrednje vsebine

V Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje zagotavljamo aktivno prisotnost Slovenije pri oblikovanju in izvajanju evropskih in mednarodnih politik, zastopanju  stališč in zagotavljanju usklajenosti slovenske politike z dogovorjenimi evropskimi in mednarodnimi smernicami na področju vzgoje in izobraževanja.

Usklajujemo pripravo in spremljamo izvajanje dvostranskih sporazumov in drugih aktov na področjih vzgoje in izobraževanja znotraj Evropske unije (EU) in z drugimi državami.

Z namenom učinkovitega uveljavljanja interesov s področij pristojnosti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) na ravni EU in mednarodni ravni sodelujemo medresorsko, z Vlado RS, institucijami EU ter drugimi organi in organizacijami. Še posebej velja izpostaviti sodelovanje s

  • Svetom Evrope (SE),
  • Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD),
  • Organizacijo združenih narodov (OZN) in
  • Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (angleško United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO).

Evropske zadeve

168. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije določa pravno podlago za vzpostavitev sodelovanja na področju vzgoje in izobraževanja med državami članicami EU. Pogodba spodbuja tudi skupne ukrepe za izboljšanje izobraževanja ter povečanje mobilnosti in medkulturnega dialoga v Evropi. V skladu z omenjenim členom usmerjamo, usklajujemo in oblikujemo stališča ministrstva do predlogov EU, ki jih Republika Slovenija zastopa v delovnih skupinah Sveta Evropske unije (predvsem Odbor za izobraževanje).

Vodstvu ministrstva nudimo organizacijsko in celovito vsebinsko podporo na področju zadev EU, predvsem za zasedanje Sveta ministrov EU ter druge dogodke, ki potekajo v okviru institucij EU ali so povezani z drugimi državami članicami.

V skladu z EU zakonodajo v Službi skrbimo za vse obveznosti za uspešno izvajanje programa Erasmus+ v Sloveniji, ki ga upravlja javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Mednarodno sodelovanje

Skrbimo za vpetost Slovenije v širše evropske in mednarodne procese sodelovanja na področju vzgoje in izobraževanja ter aktivno spremljamo mednarodno dogajanje. Sodelujemo pri pripravi mednarodnih strategij in sporazumov ter smo pristojni za dvostranska in večstranska sodelovanja.

Dvostranska sodelovanja

V sklopu bilateralnih sodelovanj sodelujemo pri pripravi resornih dvostranskih sporazumov, ki so sprejeti meddržavno ali medministrsko.

Večstranska sodelovanja

V okviru večstranskih povezovanj skrbimo za zastopanost države oziroma Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v mednarodnih organizacijah in procesih, usmerjevalnih odborih in delovnih skupinah na področju vzgoje in izobraževanja. Slovenija je članica Sveta Evrope, OECD in OZN.

Regionalno sodelovanje CECE

Srednjeevropsko sodelovanje med Avstrijo, Republiko Češko, Republiko Slovaško, Madžarsko in Slovenijo (angleško Central European cooperation in education and training – CECE) je pobuda za tesnejše povezovanje držav v regiji na področju izobraževanja in usposabljanja.

Prvi sporazum o sodelovanju CECE so podpisali ministri za izobraževanje sodelujočih držav leta 1997 na Dunaju. Leta 2023 so ministri s podpisom novega sporazuma potrdili željo po nadaljnjem tesnejšem povezovanju v regiji.

Ostalo

Načrtujemo in vsebinsko usklajujemo programe obiskov na ministrski ravni v tujini in usklajujemo tuje obiske na ministrstvu ter pri tem sodelujemo s slovenskimi in tujimi diplomatskimi konzularnimi predstavništvi.

Smo tudi predstavniki ministrstva v Svetu guvernerjev Evropskih šol, kjer sodelujemo pri oblikovanju in zastopanju stališč, vezanih na delovanje sistema evropskih šol. V sodelovanju z inšpektoricama evropskih šol obravnavamo gradiva, smernice, zaposlitve strokovnih delavcev ter ostala gradiva, potrebna za nemoteno delovanje sistema evropskih šol.