Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za oskrbo z energijo v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje energetsko-podnebne zakonodaje EU, državnimi strateškimi dokumenti in akcijskimi načrti izvajamo upravne naloge in ukrepe ministrstva, pristojnega za energijo, za doseganje zanesljive oskrbe z energijo.

V sektorju pripravljamo predloge, predpise in strateške dokumente s področja dela energetike, spremljamo oskrbo z energijo, pripravljamo dokumente in ukrepe za načrtovanje energetske oskrbe, porabo energije ter trajnostni razvoj energetskih sistemov. Ob tem nadzorujemo delovanje gospodarskih javnih služb na področju elektrike, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in ravnanja z radioaktivnimi odpadki, izdajamo energetska dovoljenja za proizvodne zmogljivosti, pripravljamo pobude, sodelujemo pri izdelavi strokovnih podlag ter pri usklajevanju stališč resorjev in drugih deležnikov pri pripravi državnih prostorskih dokumentov.

Izvajamo pravice in dolžnosti lastnika v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb v družbah Eles, d. o. o., SODO, d. o. o., in Borzen, d. o. o., izdelujemo letne statistične publikacije, finančne analize v energetiki ter upravljamo informacijski sistem zbirke podatkov energetskega sektorja, izdelujemo in usklajujemo letne energetske bilance Republike Slovenije, spremljamo zadolženost podjetij elektrogospodarstva in premogovništva v okviru zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja, vodimo postopke za izdajo smernic in mnenj k prostorskim aktom lokalnih skupnosti in regij ter občinskim in državnim prostorskim načrtom, izdajamo soglasja k lokalnim energetskim zasnovam (LEK) občin ter spremljamo, usmerjamo in nadzorujemo nosilce LEK, urejamo tudi spletne strani direktorata – Portala Energetika.

Teme

 • Oskrba z energijo

  Pri oskrbi z energijo upoštevamo skupna prizadevanja  za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Edini sprejemljivi dolgoročni cilj za Slovenijo je brezogljična energetika. Zgolj tako bomo lahko zagotovili čim manjše posledice na kakovost življenja ljudi in drugih organizmov na Zemlji.

Projekti in programi

 • Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ang. Integrated National Energy and Climate Plan, je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določaa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:
  • razogljičenje (emisije TGP in OVE),
  • energetska učinkovitost,
  • energetska varnost,
  • notranji trg ter
  • raziskave, inovacije in konkurenčnost.